Головна сторінка Правила користування БД «Правова наука»

Організація НАПрН України
Пріоритети правової науки
Основні правові акти в галузі науки
Наукові установи і навчальні заклади
Наукові спеціальності
БД затверджених тем дисертацій
БД захищених дисертацій
Спеціалізовані вчені ради
Наукові фахові видання
Вимоги до оформлення дисертацій

Логін
Пароль
Реєстрація

ПЕРЕЛІК
наукових фахових видань України,
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук
та ступеня доктора філософії
(юридичні науки)
 
(відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого
наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України
06 лютого 2018 року за № 148/21600)

  Затверджено
наказами Міністерства
освіти і науки України
від 18.12.2018 № 1412
від 07.05.2019 № 612
від 15.10.2019 № 1301
від 28.12.2019 № 1643
від 17.03.2020 № 409
Назва видання Засновник (співзасновники) Галузь науки, код (шифр) спеціальності або галузь знань Дата включення (внесення змін), категорія
1. Customs Scientific Journal Університет митної справи та фінансів державне управління юридичні економічні спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 081, 262, 281, 292, 293 17.03.2020 «Б»
2. Law. Human. Environment Право. Людина. Довкілля Національний університет біоресурсів і природокористування України юридичні спеціальності – 081, 293 17.03.2020 «Б»
3. Адміністративне право і процес Administrative Law and Process Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні спеціальності – 081 28.12.2019 «Б»
4. Актуальні проблеми держави і права Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні спеціальності – 081, 262, 293 17.03.2020 «Б»
5. Актуальні проблеми міжнародних відносин Actual problems of international relations Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні економічні політичні спеціальності – 051, 052, 072, 073, 081, 291, 292, 293 17.03.2020 «Б»
6. Актуальні проблеми політики Національний університет «Одеська юридична академія», Південно-український центр гендерних проблем юридичні політичні спеціальності – 052, 081 17.03.2020 «Б»
7. Актуальні проблеми правознавства Тернопільський національний економічний університет юридичні спеціальності – 081 28.12.2019 «Б»
8. Альманах права Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України юридичні спеціальності – 081, 293 28.12.2019 «Б»
9. Вісник Запорізького національного університету (юридичні науки) Запорізький національний університет юридичні спеціальності – 081, 262, 293 17.03.2020 «Б»
10. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
11. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: «Юридичні науки» Національний університет «Львівська політехніка» юридичні спеціальності – 081 28.12.2019 «Б»
12. Вісник Національної академії правових наук України Національна академія правових наук України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» юридичні спеціальності – 081, 293 28.12.2019 «Б»
13. Вісник пенітенціарної асоціації України ГО «Пенітенціарна асоціація України», ПУ «Науково-дослідний інститут публічного права» юридичні спеціальності – 081, 293 28.12.2019 «Б»
14. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affair
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України юридичні спеціальності – 081, 262, 293 17.03.2020 «Б»
15. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право» Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Серия «Право» The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: Law Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна юридичні спеціальності – 081, 262, 293 17.03.2020 «Б»
16. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Юридичні науки» Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского серия «Юридические науки» Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series «Juridical Sciences» Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського юридичні спеціальності – 081, 293, 262 28.12.2019 «Б»
17. Держава і право State and law Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України юридичні політичні спеціальності – 052, 081 17.03.2020 «Б»
18. Держава та регіони. Серія: Право Класичний приватний університет юридичні спеціальності – 081, 293 17.03.2020 «Б»
19. Економічна теорія та право Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого економічні юридичні спеціальності – 051, 072, 073, 075, 076, 081, 093 07.05.2019 «Б»
20. Збірник наукових праць Національної академії Служби безпеки України Національна академія Служби безпеки України військові технічні педагогічні економічні юридичні спеціальності – 011, 015, 053, 073, 081, 125, 171, 172, 251, 255, 262 17.03.2020 «Б»
21. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право Київський національний торговельно-економічний університет економічні спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292 юридичні спеціальності – 081, 293 28.12.2019 «Б» 17.03.2020 «Б»
22. Конституційно-правові академічні студії Constitutional and legal academic studies ДВНЗ «Ужгородський національний університет» юридичні спеціальності – 081, 293 17.03.2020 «Б»
23. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки» Международный научный журнал «Интернаука». Серия: «Юридические науки» International Scientific Journal «Internauka». Series: «Juridical sciences» Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права», ТОВ «Фінансова Рада України», ГО «Міжнародна академія освіти і науки» юридичні спеціальності – 081, 262 17.03.2020 «Б»
24. Наука і правоохорона Державний науково-дослідний інститут МВС України юридичні спеціальності – 081 15.10.2019 «Б»
25. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України юридичні спеціальності – 081 28.12.2019 «Б»
26. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ МВС України Національна академія внутрішніх справ МВС України юридичні спеціальності – 081 15.10.2019 «Б»
27. Науковий вісник Національної академії Служби безпеки України Національна академія Служби безпеки України військові технічні юридичні педагогічні економічні спеціальності – 011, 015, 053, 073, 081, 251, 262 17.03.2020 «Б»
28. Науковий вісник публічного та приватного права Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права» юридичні спеціальності – 081, 262, 293 17.03.2020 «Б»
29. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України Інститут законодавства Верховної Ради України юридичні спеціальності – 081, 293 економічні спеціальності – 051, 281, 292 28.12.2019 «Б» 17.03.2020 «Б»
30. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» економічні спеціальності - 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232 юридичні спеціальності – 081 15.10.2019 «Б» 28.12.2019 «Б»
31. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки NaUKMA Research Papers. Law Національний університет «Києво-Могилянська академія» юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
32. Наукові записки. Серія: Право Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
33. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Національний авіаційний університет юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
34. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні спеціальності – 081, 293 17.03.2020 «Б»
35. Питання боротьби зі злочинністю Національна академія правових наук України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В.Сташиса НАПрН України юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
36. Підприємництво, господарство і право Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України юридичні спеціальності – 081, 293 17.03.2020 «Б»
37. Право і Безпека Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України юридичні спеціальності – 081, 262, 293 17.03.2020 «Б»
38. Право і суспільство Право и общество Національна академія внутрішніх справ МВС України, ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет», «Фонд юридичної науки Академіка права В. В. Сташиса» юридичні спеціальності – 081, 293, 262 28.12.2019 «Б»
39. Право та державне управління Класичний приватний університет державне управління юридичні спеціальності – 081, 281, 293 17.03.2020 «Б»
40. Право та інновації Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України юридичні спеціальності – 081, 293 17.03.2020 «Б»
41. Правова держава Одеський національний університет імені І. І. Мечникова юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
42. Правова держава. Щорічник наукових праць Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України юридичні (12.00.01 - 12.00.12, 19.00.06) спеціальності – 081, 293 15.10.2019 «Б»
43. Правова позиція Legal Position Університет митної справи та фінансів юридичні спеціальності – 081, 262, 293 17.03.2020 «Б»
44. Правовий часопис Донбасу Донецький юридичний інститут МВС України юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
45. Правові горизонти Legal Horizons Сумський державний університет юридичні (12.00.01 - 12.00.12, 19.00.06) спеціальності – 081 15.10.2019 «Б»
46. Правові новели ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
47. Приватне та публічне право Private and public law Сумський національний аграрний університет юридичні спеціальності – 081, 262, 293 17.03.2020 «Б»
48. Прикарпатський юридичний вісник (Subcarpathian Law Herald) Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
49. Проблеми законності Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого юридичні спеціальності – 081, 082 07.05.2019 «Б»
50. Соціальне право Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
51. Соціально-економічні виклики Socio-Economic Challenges Сумський державний університет економічні спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292 28.12.2019 «Б»
52. Соціально-правові студії Social & Legal Studios Львівський державний університет внутрішніх справ юридичні спеціальності – 081, 262 економічні спеціальності – 051, 072, 073 психологічні спеціальності – 053 18.12.2018 «Б» 15.10.2019 «Б» 28.12.2019 «Б»
53. Часопис Київського університету права Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київський університет права НАН України юридичні спеціальності – 081, 293 28.12.2019 «Б»
54. Часопис соціально-економічної географії Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна географічні спеціальності – 103, 106 28.12.2019 «Б»
55. Часопис цивілістики Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні спеціальності – 081, 293 17.03.2020 «Б»
56. Честь і закон Національна академія Національної гвардії України військові технічні спеціальності – 251, 253 державне управління юридичні спеціальності – 081, 281 28.12.2019 «Б» 17.03.2020 «Б»
57. Юридична психологія Юридическая психология Legal Psychology Національна академія внутрішніх справ МВС України юридичні психологічні спеціальності – 053, 081 17.03.2020 «Б»
58. Юридичний вісник (Law Herald) Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні спеціальності – 081, 293 17.03.2020 «Б»
59. Юридичний часопиc Національної академії внутрішніх справ МВС України Національна академія внутрішніх справ МВС України юридичні спеціальності – 081 28.12.2019 «Б»
© Науково-дослідний інститут інформатики і права
Національної академії правових наук України
2012
01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського 110-в
тел/факс (044) 234-94-56, 234-90-73
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua