Головна сторінка Правила користування БД «Правова наука»

Організація НАПрН України
Пріоритети правової науки
Основні правові акти в галузі науки
Наукові установи і навчальні заклади
Наукові спеціальності
БД затверджених тем дисертацій
БД захищених дисертацій
Спеціалізовані вчені ради
Наукові фахові видання
Вимоги до оформлення дисертацій

Логін
Пароль
Реєстрація

  Друковане наукове видання включається до
Переліку наукових фахових видань України
строком на п’ять років від дати включення
ПЕРЕЛІК
наукових фахових видань України,
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
(юридичні науки)

  Затверджено
наказами Міністерства
освіти і науки України
від 25.01.2013 № 54
від 25.04.2013 № 463
від 31.05.2013 № 654
від 04.07.2013 № 893
від 10.10.2013 № 1411
від 21.11.2013 № 1609
від 17.01.2014 № 41
від 14.02.2014 № 153
від 15.04.2014 № 455
від 26.05.2014 № 642
від 04.07.2014 № 793
від 29.09.2014 № 1081
від 06.11.2014 № 1279
від 29.12.2014 № 1528
від 06.03.2015 № 261
від 12.05.2015 № 528
від 13.07.2015 № 747
від 07.10.2015 № 1021
від 21.12.2015 № 1328
від 09.03.2016 № 241
від 16.05.2016 № 515
від 11.07.2016 № 820
від 07.10.2016 № 1222
від 22.12.2016 № 1604
від 13.03.2017 № 374
від 10.05.2017 № 693
від 28.12.2017 № 1714
від 04.04.2018 № 326
від 24.05.2018 № 527
Категорія «В»
Назва видання Засновник (співзасновники) Галузь науки Дата включення, поновлення (внесення змін) Дата попереднього вклю-чення
1. Lex portus Національний університет «Одеська юридична академія», Громадська організація «Морська асоціація «Святий Миколай» юридичні 13.03.2017
2. Адміністративне право і процес Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні 21.11.2013
3. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» юридичні 07.10.2015 10.03.10 (фахове до 10.03.15)
4. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара юридичні 21.12.2015
5. Актуальні проблеми держави і права Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні 09.03.2016 06.10.10 (фахове до 06.10.15)
6. Актуальні проблеми міжнародних відносин Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка політичні юридичні економічні 09.03.2016 09.03.2016 09.03.2016 22.12.10 (фахове до 22.12.15) 22.12.10 (фахове до 22.12.15) 22.12.10 (фахове до 22.12.15)
7. Актуальні проблеми політики Національний університет «Одеська юридична академія», Південноукраїнський центр гендерних проблем юридичні політичні 07.10.2016 22.12.2016 10.02.10 (фахове до 10.02.15) 10.02.10 (фахове до 10.02.15)
8. Актуальні проблеми права: теорія і практика Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля юридичні 09.03.2016 14.04.10 (фахове до 14.04.15)
9. Актуальні проблеми правознавства Тернопільський національний економічний університет юридичні 10.05.2017
10. Альманах міжнародного права Міжнародний гуманітарний університет юридичні 06.11.2014
11. Альманах права Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України юридичні 04.04.2018 25.04.2013
12. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) Міжвідомчий науководослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю РНБО України юридичні 06.03.2015 10.03.10 (фахове до 10.03.15)
13. Бюлетень Міністерства юстиції України Міністерство юстиції України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інститут законодавства Верховної Ради України юридичні 13.07.2015 10.02.10 (фахове до 10.02.15)
14. Вісник Академії адвокатури України ТОВ «Академія адвокатури України» юридичні 29.09.2014
15. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму Академія праці, соціальних відносин і туризму економічні юридичні 07.10.2016 22.12.2016 06.10.10 (фахове до 06.10.15) 01.07.10 (фахове до 01.07.15)
16. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» юридичні 14.02.2014
17. Вісник Запорізького національного університету ДВНЗ «Запорізький національний університет» юридичні економічні 29.12.2014 06.03.2015 10.02.10 (фахове до 10.02.15) 18.11.09 (фахове до 18.11.14)
18. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні 13.07.2015 14.10.09 (фахове до 14.10.14)
19. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини Київський національний університет імені Тараса Шевченка політичні юридичні економічні 09.03.2016 09.03.2016 09.03.2016 22.12.10 (фахове до 22.12.15) 22.12.10 (фахове до 22.12.15) 22.12.10 (фахове до 22.12.15)
20. Вісник Конституційного Суду України Конституційний Суд України юридичні 07.10.2015 01.07.10 (фахове до 01.07.15)
21. Вісник кримінального судочинства Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ «Правова єдність» юридичні 07.10.2015
22. Вісник Кримінологічної асоціації України Харківський національний університет внутрішніх справ юридичні 07.10.2015
23. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка МВС України юридичні 07.10.2015 06.10.10 (фахове до 06.10.15)
24. Вісник Львівського торговельноекономічного університету. Юридичні науки Львівський торговельноекономічний університет юридичні 10.05.2017
25. Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини Львівський національний університет імені Івана Франка юридичні 11.07.2016 10.02.10 (фахове до 10.02.15)
26. Вісник Львівського університету. Серія: юридична Львівський національний університет імені Івана Франка юридичні 06.03.2015 14.10.09 (фахове до 14.10.14)
27. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право Маріупольський державний університет юридичні 31.05.2013
28. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» політичні соціологічні юридичні 13.07.2015 13.07.2015 13.07.2015
29. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Національний університет «Львівська політехніка» юридичні 12.05.2015
30. Вісник Національної академії правових наук України Національна академія правових наук України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» юридичні 09.03.2016 10.02.10 (фахове до 10.02.15)
31. Вісник Національної академії прокуратури України Національна академія прокуратури України юридичні 04.07.2014 27.05.09 (фахове до 27.05.14)
32. Вісник Одеського національного університету. Правознавство Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України юридичні 07.10.2015 18.11.09 (фахове до 18.11.14)
33. Вісник пенітенціарної асоціації України Пенітенціарна асоціація України, Науководослідний інститут публічного права юридичні 04.04.2018
34. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України Національна академія правових наук України юридичні 06.03.2015
35. Вісник Університету «Україна» (серія: Право) ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» юридичні 29.09.2014
36. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України юридичні 06.03.2015 10.02.10 (фахове до 10.02.15)
37. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Право» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна юридичні 21.12.2015 14.10.09 (фахове до 14.10.14)
38. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні 14.02.2014
39. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Юридичні науки» Ученые записки  Таврического национального университета имени В.И.Вернадского серия «Юридические науки» Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series «Juridical Sciences» Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського юридичні 28.12.2017 10.03.10 (фахове до 10.03.15)
40. Держава і право Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України політичні юридичні 06.03.2015 06.03.2015 10.02.10 (фахове до 10.02.15) 10.02.10 (фахове до 10.02.15)
41. Держава та регіони. Серія: Право Класичний приватний університет юридичні 06.11.2014 18.11.09 (фахове до 18.11.14)
42. Державне будівництво та місцеве самоврядування Національна академія правових наук України, Науководослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України юридичні 09.03.2016 14.04.10 (фахове до 14.04.15)
43. Екологічне право Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, ТОВ «Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи» юридичні 24.10.2017
44. Економіка та право. Экономика и право. Національна академія наук України, Інститут економікоправових досліджень НАН України, Донецький державний технічний університет економічні юридичні 21.12.2015 09.03.2016 14.10.09 (фахове до 14.10.14) 08.07.09 (фахове до 08.07.14)
45. Економіка. Фінанси. Право ПАТ «Аудиторська фірма «Аналітик», ДВНЗ «Академія муніципального управління», Національна академія внутрішніх справ економічні юридичні 21.12.2015 11.07.2016 06.10.10 (фахове до 06.10.15)
46. Економічна теорія та право Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого юридичні економічні 16.05.2016 11.07.2016 22.12.10 (зі змінами від 13.07.2015 № 747) (фахове до 22.12.15) 26.01.11 (зі змінами від 13.07.2015 № 747) (фахове до 26.01.16)
47. Європейські перспективи European perspective ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» юридичні 22.12.2016 06.10.10 (фахове до 06.10.15)
48. Збірник праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право» Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди юридичні 07.10.2015 10.02.10 (фахове до 10.02.15)
49. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право Київський національний
торговельноекономічний
університет
юридичні 07.10.2016 06.10.10 (фахове до 06.10.15)
50. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави Національна академія Служби безпеки України юридичні 12.05.2015 26.05.10 (фахове до 26.05.15)
51. Інформація і право Науководослідний інститут інформатики  і права, Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського, ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» юридичні 11.07.2016 31.05.11 (фахове до 31.05.16)
52. Історикоправовий часопис Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки юридичні 04.07.2014
53. Конституційноправові академічні студії Constitutional and legal academic studies ДВНЗ «Ужгородський національний університет» юридичні 11.07.2016
54. Криміналістика і судова експертиза Київський науководослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України юридичні 22.12.2016
55. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки» Международный научный журнал «Интернаука». Серия: «Юридические науки» International Scientific Journal «Internauka». Series: «Juridical sciences» ТОВ «Фінансова Рада України», Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Приватна установа «Науководослідний інститут публічного права», ГО «Міжнародна академія освіти і науки» юридичні 10.05.2017
56. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика) Международный юридический вестник: актуальне проблемы современности (теорія и практика) International law herald: Actual problems of the present (theory and practice) (Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України) Університет державної фіскальної служби України (Національний університет державної податкової служби України) юридичні 21.12.2015 (із змінами від 22.12.2016 № 1604)
57. Наука і правоохорона Державний науководослідний інститут МВС України юридичні 26.05.2014
58. Наукове сходження: Юридичні науки ScienceRise: Juridical Science ПП «Технологічний центр», Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України юридичні 04.04.2018
59. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України юридичні 07.10.2015 10.03.10 (фахове до 10.03.15)
60. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична) Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України юридичні 06.03.2015 14.10.09 (фахове до 14.10.14)
61. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція Міжнародний гуманітарний університету юридичні 04.04.2018 25.04.2013
62. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право Національний університет біоресурсів і природокористування України юридичні 12.05.2015 22.12.10 (фахове до 22.12.15)
63. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ Національна академія внутрішніх справ юридичні 29.12.2014 14.10.09 (фахове до 14.10.14)
64. Науковий вісник публічного та приватного права Приватна установа «Науководослідний інститут публічного права» юридичні 11.07.2016
65. Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Право» ДВНЗ «Ужгородський національний університет» юридичні 04.07.2014 08.07.09 (фахове до 08.07.14)
66. Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія «Юридичні науки») Херсонський державний університет юридичні 10.10.2013
67. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України Інститут законодавства Верховної Ради України юридичні економічні державне управління 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2016 10.11.10 (фахове до 10.11.15) 22.12.10 (фахове до 22.12.15) 22.12.10 (фахове до 22.12.15)
68. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» юридичні економічні 12.05.2015 12.05.2015 27.05.09 (фахове до 27.05.14) 27.05.09 (фахове до 27.05.14)
69. Наукові записки НаУКМА Національний університет «КиєвоМогилянська академія» соціологічні юридичні 06.11.2014 29.12.2014 14.10.09 (фахове до 14.10.14) 14.10.09 (фахове до 14.10.14)
70. Наукові записки. Серія: Право Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка юридичні 11.07.2017
71. Наукові праці МАУП ПАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» економічні юридичні політичні 21.11.2013 24.10.2017 04.04.2018 31.05.11 (фахове до 31.05.16) 26.05.10 (фахове до 26.05.15)
72. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Національний авіаційний університет юридичні 12.05.2015 14.04.10 (фахове до 14.04.15)
73. Наукові праці Національного університету «Одеська національна юридична академія» Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні 09.03.2016 06.10.10 (фахове до 06.10.15)
74. Науковоінформаційний вісник  ІваноФранківського університету права імені Короля Данила Галицького ПВНЗ ІваноФранківський університет права імені Короля Данила Галицького юридичні 21.12.2015 26.01.11 (фахове до 26.01.16)
75. Науковопрактичний журнал «Медичне право» Научнопрактический журнал «Медицинское право» Scientific and practical journal «Medical Law» Львівський обласний благодійний фонд «Медицина і право», Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та біоетики України», Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Науководослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України юридичні 12.05.2015
76. Науковопрактичний збірник «Криміналістичний вісник» Державний науководослідний експертнокриміналістичний центр МВС України, Національна академія внутрішніх справ юридичні 09.03.2016 26.01.11 (фахове до 26.01.16)
77. Науковопрактичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство» Научнопрактический профессиональный журнал «Сравнительное правоведение» Scientificpractical professional journal «Comparative Law» Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Інститут держави і права ім.                         В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Трудовий колектив редакції журналу «Право України» юридичні 04.07.2014
78. Наше право Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України юридичні 22.12.2016 06.10.10 (фахове до 06.10.15)
79. Питання боротьби зі злочинністю Національна академія правових наук України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науководослідний інститут вивчення проблем злочинності  імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України юридичні 13.07.2015 14.04.10 (фахове до 14.04.15)
80. Південноукраїнський правничий часопис Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України юридичні 04.07.2014 08.07.09 (фахове до 08.07.14)
81. Підприємництво, господарство і право Науководослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України юридичні 21.12.2015 16.12.09 (фахове до 16.12.14)
82. Правничий вісник Університету  «Крок» ВНЗ «Університет економіки та права «Крок» психологічні юридичні 21.12.2015 21.12.2015 10.02.10 (фахове до 10.02.15) 10.02.10 (фахове до 10.02.15)
83. Правничий часопис Донецького університету Донецький національний університет імені Василя Стуса юридичні 28.12.2017 10.03.10 (фахове до 10.03.15)
84. Право і Безпека Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України психологічні (за спеціальністю 19.00.06 «Юридична психологія») юридичні 06.03.2015 12.05.2015 10.02.10 (фахове до 10.02.15)
85. Право і суспільство Національна академія внутрішніх справ МВС України, ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет», «Фонд юридичної науки Академіка права  В. В. Сташиса» юридичні 06.03.2015 10.03.10 (фахове до 10.03.15)
86. Право та державне управління Класичний приватний університет, Запорізька торговопромислова палата юридичні державне управління 11.07.2016 11.07.2016 23.02.11 (фахове до 23.02.16) 23.02.11 (фахове до 23.02.16)
87. Право та інновації Науководослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України юридичні 17.01.2014
88. Право.ua Law.ua Західнорегіональна асоціація клубів ЮНЕСКО, Харківський національний університет внутрішніх справ юридичні 12.05.2015
89. Правова держава Одеський національний університет імені І. І. Мечникова юридичні 09.03.2016 14.04.10 (фахове до 14.04.15)
90. Правова держава. Щорічник наукових праць Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України юридичні 16.05.2016 26.01.11 (фахове до 26.01.16)
91. Правова позиція (Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право») Університет митної справи та фінансів (Академія митної служби України) юридичні 29.12.2014 (зі змінами від 16.05.16 № 515) 18.11.09 (фахове до 18.11.14)
92. Правове регулювання економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» юридичні 11.07.2017 06.10.10 (фахове до 06.10.15)
93. Правовий часопис Донбасу (Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності) Донецький юридичний інститут МВС України юридичні 09.03.2016 (із змінами від 28.12.17 №1714) 10.03.10 (фахове до 10.03.15)
94. Правові горизонти Legal Horizons Сумський державний університет юридичні 11.07.2017
95. Правові новели ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» юридичні 11.07.2017
96. Приватне право і підприємництво Частное право и предпринимательство Privat Law and Business Науководослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака юридичні 16.05.2016 14.10.09 (фахове до 14.10.14)
97. Приватне та публічне право Private and public law Сумський національний аграрний університет юридичні 11.07.2017
98. Прикарпатський юридичний вісник Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні 04.07.2013
99. Проблеми законності Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого юридичні 07.10.2015 18.11.09 (фахове до 18.11.14)
100. Публічне право Публичное право Public Law ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Всеукраїнська громадська організація «Майбутнє країни» юридичні 16.05.2016 22.04.11 (фахове до 22.04.16)
101. Слово Національної школи суддів України Національна школа суддів України юридичні 29.09.2014
102. Соціальне право Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні 04.04.2018
103. Соціологія права Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи» юридичні 04.07.2014
104. Судова апеляція Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України юридичні 06.03.2015 10.03.10 (фахове до 10.03.15)
105. Судова та слідча практика в Україні Judicial and Investigative Practice in Ukraine Херсонський державний університет юридичні 22.12.2016
106. Теорія і практика інтелектуальної власності Науководослідний інститут інтелектуальної власності юридичні 07.10.2016 18.11.09 (фахове до 18.11.14)
107. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики Харківський науководослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого юридичні 11.07.2016 30.03.11 (фахове до 30.03.16)
108. Український часопис конституційного права Ukrainian Journal of Constitutional Law Львівський національний університет імені Івана Франка, ТОВ «Редакція журналу «Український часопис конституційного права», ГО «Центр конституційних ініціатив» юридичні 28.12.2017
109. Український часопис міжнародного права Украинский журнал международного права Ukainian Journal of International Law Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ВГО «Українська асоціація міжнародного права», ТОВ «Юридична фірма «Проксен» юридичні 25.01.2013
110. Університетські наукові записки Хмельницький університет управління та права, Національна академія державного управління при Президентові України, Інститут законодавства Верховної Ради України державне управління юридичні економічні 07.10.2015 09.03.2016 09.03.2016 01.07.10 (фахове до 01.07.15) 26.05.10 (фахове до 26.05.15) 26.05.10 (фахове до 26.05.15)
111. Філософія права і загальна теорія права Философия права и общая теория права Philosophy of Law and General Theory of Law Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Трудовий колектив редакції журналу «Право України» юридичні 15.04.2014
112. Філософські та методологічні проблеми права Національна академія внутрішніх справ МВС України юридичні 21.11.2013
113. Ірпінський юридичний часопис (Фінансове право) Університет державної фіскальної служби України (Науководослідний інститут фінансового права) юридичні 29.12.2014 (зі змінами від 24.05.18 №527) 08.07.09 (фахове до 08.07.14)
114. Цивілістична процесуальна думка Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні 04.04.2018
115. Часопис Київського університету права Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київський університет права НАН України юридичні 12.05.2015 14.04.10 (фахове до 14.04.15)
116. Часопис цивілістики Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні 14.02.2014
117. Часопис цивільного і кримінального судочинства Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Інститут законодавства Верховної Ради України, Інститут держави і права ім. Корецького НАН України юридичні 16.05.2016
118. Юридична наука Juridical science ЗАТ «Вищий навчальний заклад «Національна академія управління» юридичні 14.02.2014
119. Юридична психологія Юридическая психология Legal Psychology Національна академія внутрішніх справ МВС України юридичні психологічні 13.07.2015 07.10.2015 14.10.09 (фахове до 14.10.14) 30.03.11 «Юридична психологія та педагогіка» (фахове до 30.03.16)
120. Юридична Україна Юридическая Украина Legal Ukraine Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, Науководослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН, ТОВ «ЮРІНКОМ Інтер» юридичні 28.12.2017 18.11.09 (фахове до 18.11.14)
121. Юридичний бюлетень Юридический бюллетень Law Bulletin Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області, Асоціація нотаріусів Херсонської області, Одеський державний університет внутрішніх справ юридичні 13.03.2017
122. Юридичний вісник. Юридический вестник. Law herald Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні 21.12.2015 14.04.10 (фахове до 14.04.15)
123. Юридичний журнал «Право України» Юридический журнал «Право Украины» Legal journal «Law of Ukraine» НАПрН України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, ТОВ «Видавничий дім «ІН ЮРЕ», ТОВ «Юридичне видавництво «ПРАВО УКРАЇНИ», ТОВ «База даних судової практики «РАТІО ДЕЦІДЕНДІ», ТОВ «Міжнародна наукометрична база «ВЕРБА», Адвокатське об’єднання «Адвокатська компанія «КАЙРОС» (Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Трудовий колектив редакції журналу «Право України») юридичні 15.04.2014 (зі змінами від 04.04.18 №326)
124. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ Національна академія внутрішніх справ юридичні 11.07.2016 31.05.11 (фахове до 31.05.16)

  Затверджено постановами
президії ВАК України
від 27.05.2009 р. № 1-05/2
від 08.07.2009 р. № 1-05/3
від 14.10.2009 р. № 1-05/4
від 18.11.2009 р. № 1-05/5
від 16.12.2009 р. № 1-05/6
від 10.02.2010 р. № 1-05/1
від 10.03.2010 р. № 1-05/2
від 14.04.2010 р. № 1-05/3
від 26.05.2010 р. № 1-05/4
від 01.07.2010 р. № 1-05/5
від 06.10.2010 р. № 1-05/6
від 06.10.2010 р. № 3-05/6
від 10.11.2010 р. № 1-05/7
від 10.11.2010 р. № 2-05/7
від 22.12.2010 р. № 1-05/8
від 26.01.2011 р. № 1-05/1
від 23.02.2011 р. № 1-05/2
від 30.03.2011 р. № 1-05/3
від 22.04.2011 р. № 1-05/4
від 31.05.2011 р. № 1-05/5
Назва видання Засновник (співзасновники) Галузь науки Дата включення (внесення змін)
1. Адвокат ВГО «Спілка адвокатів України»,   «Академія адвокатури України», Українська іноземна юридична колегія, Українська адвокатська корпорація, Редакція журналу «Адвокат», ТОВ «Прецедент» юридичні 26.01.11 (фахове до 26.01.16)
2. Вибори та демократія Національний університет «КиєвоМогилянська академія ”, Інститут виборчого права юридичні, політичні 14.04.10 (фахове до 14.04.15)
3. Вісник Академії адвокатури України ТОВ «Академія адвокатури України» юридичні 08.07.09 (фахове до 08.07.14)
4. Вісник Академії управління МВС Академія управління Міністерства внутрішніх справ юридичні державне управління 27.05.09 (фахове до 27.05.14) 08.07.09 (фахове до 08.07.14)
5. Вісник Вищого адміністративного суду України Вищий адміністративний суд України юридичні 10.02.10 (фахове до 10.02.15)
6. Вісник господарського судочинства Вищий господарський суд України юридичні 10.02.10 (фахове до 10.02.15)
7. Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України юридичні 10.02.10 (фахове до 10.02.15)
8. Вісник Національного технічного університету України “ Київський політехнічний інститут ”. Політологія. Соціологія. Право Національний технічний університет України “ Київський політехнічний інститут ” МОН України юридичні соціологічні, політичні 08.07.09 (фахове до 08.07.14) 14.10.09 (фахове до 14.10.14)
9. Вісник Прокуратури Генеральна прокуратура України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Київський національний університет імені Тараса Шевченка  юридичні 10.02.10 (фахове до 10.02.15)
10. Віче Верховна Рада України юридичні 22.12.10 (фахове до 22.12.15)
11. Криминалистика и судебная экспертиза Київський науководослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України юридичні 22.04.11 (фахове до 22.04.16)
12. Кримський юридичний вісник Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ  МВС України юридичні державне управління 14.10.09 (фахове до 14.10.14) 26.01.11 (фахове до 01.01.15)
13. Митна справа Одеська національна юридична академія, ТОВ “ Митна газета ” юридичні 10.03.10 (фахове до 10.03.15)
14. Наука і правоохорона Державний науководослідний інститут МВС України юридичні 27.05.09 (фахове до 27.05.14)
15. Науковий вісник Академії муніципального управління, серія «Право» Академія муніципального управління юридичні 26.01.11 (фахове до 26.01.16)
16. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) Національний університет державної податкової служби України Державної податкової адміністрації України економічні, юридичні 10.02.10 (фахове до 10.02.15)
17. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: правознавство Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України юридичні 10.03.10 (фахове до 10.03.15)
18. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Економіка і право Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України економічні юридичні 14.04.10 (фахове до 14.04.15) 22.12.10 (фахове до 22.12.15)
19. Порівняльноправові дослідження Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Маріупольський державний гуманітарний університет юридичні, політичні 22.12.10 (фахове до 22.12.15)
20.Правова інформатика Науководослідний центр правової інформатики АПрН України, Інститут законодавства Верховної Ради України юридичні технічні 08.07.09 (фахове до 08.07.14) 10.02.10 (фахове до 10.02.15)
21. Правовий вісник Української академії банківської справи Українська академія банківської справи Національного банку України юридичні 26.01.11 (фахове до 26.01.16)
22. Право України Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України. Вищий господарський суд України, Генеральна Прокуратура України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Національна академія правових наук України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого юридичні 10.02.10 (фахове до 10.02.15)
23. Проблеми філософії права Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України юридичні, філософські 14.04.10 (фахове до 14.04.15)
24. Український щорічник міжнародного права ВГО “Українська асоціація міжнародного права” юридичні 01.07.10 (фахове до 01.07.15)
25. Університетські наукові записки. Часопис  ІваноФранківського університету права імені Короля Данила Галицького ІваноФранківський університет права імені Короля Данила Галицького юридичні 26.01.11 (фахове до 26.01.16)
26. Центрально український правничий часопис Кіровоградський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України юридичні 01.07.10 (фахове до 01.07.15)
27. Юридичний вісник Причорномор’я Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ юридичні 22.04.11 (фахове до 22.04.16)
28. Юрист України. Юрист Украины Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, Національна академія правових наук України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківська обласна організація Спілки юристів України, ТОВ “Юридична міжнародна служба”, ТОВ “Український науковопрактичний консалтинг” юридичні 31.05.11 (фахове до 31.05.16)
© Науково-дослідний інститут інформатики і права
Національної академії правових наук України
2012
01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського 110-в
тел/факс (044) 234-94-56, 234-90-73
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua