Головна сторінка Правила користування БД «Правова наука»

Організація НАПрН України
Пріоритети правової науки
Основні правові акти в галузі науки
Наукові установи і навчальні заклади
Наукові спеціальності
БД затверджених тем дисертацій
БД захищених дисертацій
Спеціалізовані вчені ради
Наукові фахові видання
Вимоги до оформлення дисертацій

Логін
Пароль
Реєстрація

ПЕРЕЛІК
наукових фахових видань України,
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук
та ступеня доктора філософії
(юридичні науки)
 
(відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого
наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України
06 лютого 2018 року за № 148/21600)

  Затверджено
наказами Міністерства
освіти і науки України
від 18.12.2018 № 1412
від 07.05.2019 № 612
від 15.10.2019 № 1301
від 28.12.2019 № 1643
від 17.03.2020 № 409
від 14.05.2020 № 627
від 02.07.2020 № 886
від 24.09.2020 № 1188
від 26.11.2020 № 1471
від 09.02.2021 № 157
від 15.04.2021 № 420
Назва видання Засновник (співзасновники) Галузь науки, код (шифр) спеціальності або галузь знань Дата включення (внесення змін), категорія
1. Доступ до правосуддя у Східній Європі Access to Justice in Eastern Europe Центр досліджень східно-європейського права юридичні спеціальності – 081 24.09.2020 «А»
2. Космічна наука і технологія Spase science and technology Національна академія наук України юридичні спеціальності – 293 26.11.2020 «А»
3. Advanced Space Law Науково-дослідний інститут публічного права юридичні спеціальності – 081 15.04.2021 «Б»
4. Customs Scientific Journal Університет митної справи та фінансів державне управління юридичні економічні спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 081, 262, 281, 292, 293 17.03.2020 «Б»
5. Law. Human. Environment Право. Людина. Довкілля Національний університет біоресурсів і природокористування України юридичні спеціальності – 081, 293 17.03.2020 «Б»
6. Lex portus Національний університет «Одеська юридична академія», Громадська організація «Морська асоціація «Святий Миколай» юридичні спеціальності – 081 14.05.2020 «Б»
7. Адміністративне право і процес Administrative Law and Process Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні спеціальності – 081 28.12.2019 «Б»
8. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» юридичні спеціальності – 081 02.07.2020 «Б»
9. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара юридичні спеціальності – 081 09.02.2021 «Б»
10. Актуальні проблеми держави і права Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні спеціальності – 081, 262, 293 17.03.2020 «Б»
11. Актуальні проблеми міжнародних відносин Actual problems of international relations Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні економічні політичні спеціальності – 051, 052, 072, 073, 081, 291, 292, 293 17.03.2020 «Б»
12. Актуальні проблеми політики Національний університет «Одеська юридична академія», Південно-український центр гендерних проблем юридичні політичні спеціальності – 052, 081 17.03.2020 «Б»
13. Актуальні проблеми права: теорія і практика Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля юридичні спеціальності – 081, 293 26.11.2020 «Б»
14. Актуальні проблеми правознавства Західноукраїнський національний університет (Тернопільський національний економічний університет) юридичні спеціальності – 081 28.12.2019 «Б» (зі змінами від 15.04.2021 №420)
15. Альманах міжнародного права Міжнародний гуманітарний університет юридичні спеціальності – 081, 293 24.09.2020 «Б»
16. Альманах права Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України юридичні спеціальності – 081, 293 28.12.2019 «Б»
17. Архів кримінології та судових наук Archives of Criminology and Forensic Sciences Archiv fur Kriminologie und forensische Wissenschaften Archives de criminology et de scieces judiciaires Архив криминологии и судебных наук Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» юридичні спеціальності – 081 15.04.2021 «Б»
18. Бюлетень з обміну досвідом роботи Міністерство внутрішніх справ України юридичні спеціальності – 081, 262 02.07.2020 «Б»
19. Вісник Запорізького національного університету (юридичні науки) Запорізький національний університет юридичні спеціальності – 081, 262, 293 17.03.2020 «Б»
20. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
21. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні психологічні спеціальності – 053, 081 09.02.2021 «Б»
22. Вісник кримінального судочинства Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ «Правова єдність» юридичні спеціальності – 081 02.07.2020 «Б»
23. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Bulletin of Luhansk State University of Internal Affairs named after E. Didorenko Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка МВС України юридичні спеціальності – 081 02.07.2020 «Б»
24. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки Львівський торговельно-економічний університет юридичні спеціальності – 081 09.02.2021 «Б»
25. Вісник Львівського університету. Серія юридична Львівський національний університет імені Івана Франка юридичні спеціальності – 081 24.09.2020 «Б»
26. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право Маріупольський державний університет юридичні спеціальності – 081, 293 14.05.2020 «Б»
27. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» політичні соціологічні юридичні спеціальності – 052, 054, 081 24.09.2020 «Б»
28. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: «Юридичні науки» Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Legal Sciences Національний університет «Львівська політехніка» юридичні спеціальності – 081 28.12.2019 «Б» (зі змінами від 14.05.2020 № 627)
29. Вісник Національної академії правових наук України Національна академія правових наук України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» юридичні спеціальності – 081, 293 28.12.2019 «Б»
30. Вісник пенітенціарної асоціації України ГО «Пенітенціарна асоціація України», ПУ «Науково-дослідний інститут публічного права» юридичні спеціальності – 081, 293 28.12.2019 «Б»
31. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affair Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України юридичні спеціальності – 081, 262, 293 17.03.2020 «Б»
32. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право» The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: Law Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна юридичні спеціальності – 081, 262, 293 17.03.2020 «Б»
33. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, серія «Юридичні науки» Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского серия «Юридические науки» Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series «Juridical Sciences» Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського юридичні спеціальності – 081, 293, 262 28.12.2019 «Б»
34. Держава і право State and law Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України юридичні політичні спеціальності – 052, 081 17.03.2020 «Б»
35. Держава та регіони. Серія: Право Класичний приватний університет юридичні спеціальності – 081, 293 17.03.2020 «Б»
36. Державне будівництво та місцеве самоврядування Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України юридичні спеціальності – 081, 293 14.05.2020 «Б»
37. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права Громадська організація «Громадська наукова організація «Фундація публічно-правових ініціатив» психологічні юридичні державне управління спеціальності – 053, 081, 281 09.02.2021 «Б»
38. Екологічне право Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, ТОВ «Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи» юридичні спеціальності – 081 02.07.2020 «Б»
39. Економіка та право Экономика и право Національна академія наук України, Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України, Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» юридичні спеціальності – 081 24.09.2020 «Б»
40. Економіка. Фінанси. Право Приватне акціонерне товариство «Аудиторська фірма «Аналітик», Академія муніципального управління, Національна академія внутрішніх справ юридичні спеціальності – 081 24.09.2020 «Б»
41. Економічна теорія та право Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого економічні юридичні спеціальності – 051, 072, 073, 075, 076, 081, 293 07.05.2019 «Б» (зі змінами від 02.07.20 № 886)
42. Європейські перспективи Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України юридичні спеціальності – 081, 293 24.09.2020 «Б»
43. Збірник наукових праць Національної академії Служби безпеки України Служби безпеки України військові технічні педагогічні економічні юридичні спеціальності – 011, 015, 053, 073, 081, 125, 171, 172, 251, 255, 262 17.03.2020 «Б»
44. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право» Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди юридичні спеціальності – 081 02.07.2020 «Б»
45. Знання європейського права Juris Europensis Scientia (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія») Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні спеціальності – 081 14.05.2020 «Б» (зі змінами від 24.09.20 №1188)
46. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право Київський національний торговельно-економічний університет юридичні спеціальності – 081, 293 17.03.2020 «Б»
47. Інформація і право Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України юридичні спеціальності – 081 02.07.2020 «Б»
48. Ірпінський юридичний часопис Університет державної фіскальної служби України юридичні спеціальності – 081 02.07.2020 «Б»
49. Історико-правовий часопис Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки юридичні спеціальності – 081 15.04.2021 «Б»
50. Конституційно-правові академічні студії Constitutional and legal academic studies ДВНЗ «Ужгородський національний університет» юридичні спеціальності – 081, 293 17.03.2020 «Б»
51. Криміналістика і судова експертиза Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України юридичні спеціальності – 081 26.11.2020 «Б»
52. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки» Международный научный журнал «Интернаука». Серия: «Юридические науки» International Scientific Journal «Internauka». Series: «Juridical sciences» Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права», ТОВ «Фінансова Рада України», ГО «Міжнародна академія освіти і науки» юридичні спеціальності – 081, 262 17.03.2020 «Б»
53. Наука і правоохорона Державний науково-дослідний інститут МВС України юридичні спеціальності – 081 15.10.2019 «Б»
54. Наукове сходження: Юридичні науки ScienceRise: Juridical Science Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, ПП «Технологічний центр» юридичні спеціальності – 081, 262 02.07.2020 «Б»
55. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України юридичні спеціальності – 081 28.12.2019 «Б»
56. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право Scientific Bulletin of Flight Academy. Series: Economics, Management and Law Національний авіаційний університет економічні юридичні спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 081, 232, 241, 242, 281, 292, 293 09.02.2021 «Б»
57. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція Міжнародний гуманітарний університету юридичні спеціальності – 081, 293 24.09.2020 «Б»
58. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ МВС України Національна академія внутрішніх справ МВС України юридичні спеціальності – 081 15.10.2019 «Б»
59. Науковий вісник Національної академії Служби безпеки України Національна академія Служби безпеки України військові технічні юридичні педагогічні економічні спеціальності – 011, 015, 053, 073, 081, 251, 262 17.03.2020 «Б»
60. Науковий вісник публічного та приватного права Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права» юридичні спеціальності – 081, 262, 293 17.03.2020 «Б»
61. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Law Научный вестник Сиверщины. Серия: Право Академія Державної пенітенціарної служби України юридичні спеціальності – 081 15.04.2021 «Б»
62. Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Право» Ужгородський національний університет юридичні спеціальності – 081, 293 26.11.2020 «Б»
63. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Право Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова юридичні спеціальності – 081, 262, 293 09.02.2021 «Б»
64. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України Інститут законодавства Верховної Ради України юридичні спеціальності – 081, 293 28.12.2019 «Б»
65. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» юридичні спеціальності – 081 28.12.2019 «Б»
66. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки NaUKMA Research Papers. Law Національний університет «Києво-Могилянська академія» юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
67. Наукові записки. Серія: Право Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
68. Наукові перспективи Громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Громадська організація «Асоціація науковців України» економічні юридичні державне управління спеціальності – 051, 081, 281 24.09.2020 «Б»
69. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Національний авіаційний університет юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
70. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні спеціальності – 081, 293 17.03.2020 «Б»
71. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила юридичні спеціальності – 081 24.09.2020 «Б»
72. Науково-практичний журнал «Медичне право» Научно-практический журнал «Медицинское право» Scientific and practical journal «Medical Law» Львівський обласний благодійний фонд «Медицина і право», ВГО «Фундація медичного права та біоетики України», Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України юридичні спеціальності – 081 02.07.2020 «Б»
73. Науково-практичний збірник «Криміналістичний вісник» Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Національна академія внутрішніх справ МВС України юридичні спеціальності – 081 02.07.2020 «Б»
74. Наше право Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України юридичні спеціальності – 081, 293 24.09.2020 «Б»
75. Нове українське право New Ukrainian Law Київський регіональний центр Національної академії правових наук України юридичні спеціальності – 081 15.04.2021 «Б»
76. Питання боротьби зі злочинністю Національна академія правових наук України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
77. Південноукраїнський правничий часопис Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України юридичні спеціальності – 081, 293 14.05.2020 «Б»
78. Підприємництво, господарство і право Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України юридичні спеціальності – 081, 293 17.03.2020 «Б»
79. Право ua Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України юридичні спеціальності – 081, 293 24.09.2020 «Б»
80. Право і Безпека Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України юридичні спеціальності – 081, 262, 293 17.03.2020 «Б»
81. Право і суспільство Право и общество Національна академія внутрішніх справ МВС України, ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет», «Фонд юридичної науки Академіка права В. В. Сташиса» юридичні спеціальності – 081, 293, 262 28.12.2019 «Б»
82. Право та державне управління Класичний приватний університет державне управління юридичні спеціальності – 081, 281, 293 17.03.2020 «Б»
83. Право та інновації Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України юридичні спеціальності – 081, 293 17.03.2020 «Б»
84. Право України НАПрН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого юридичні спеціальності – 081, 262, 293 14.05.2020 «Б»
85. Правова держава Одеський національний університет імені І. І. Мечникова юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
86. Правова держава. Щорічник наукових праць Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України юридичні (12.00.01 - 12.00.12, 19.00.06) спеціальності – 081, 293 15.10.2019 «Б»
87. Правова позиція Legal Position Університет митної справи та фінансів юридичні спеціальності – 081, 262, 293 17.03.2020 «Б»
88. Правовий часопис Донбасу Донецький юридичний інститут МВС України юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
89. Правові горизонти Legal Horizons Сумський державний університет юридичні (12.00.01 - 12.00.12, 19.00.06) спеціальності – 081 15.10.2019 «Б»
90. Правові новели ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
91. Приватне та публічне право Private and public law Сумський національний аграрний університет юридичні спеціальності – 081, 262, 293 17.03.2020 «Б»
92. Прикарпатський юридичний вісник (Subcarpathian Law Herald) Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
93. Проблеми законності Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого юридичні спеціальності – 081, 082 07.05.2019 «Б»
94. Публічне право Публичное право Public Law ДВНЗ «Ужгородський національний університет», ВГО «Майбутнє країни» юридичні спеціальності – 081, 293 02.07.2020 «Б»
95. Слово Національної школи суддів України Slovo of the National School of Judges of Ukraine Національна школа суддів України юридичні спеціальності – 081, 293 14.05.2020 «Б»
96. Соціальне право Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні спеціальності – 081 17.03.2020 «Б»
97. Соціально-правові студії Social & Legal Studios Львівський державний університет внутрішніх справ юридичні спеціальності – 081, 262 18.12.2018 «Б»
98. Соціологія права Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, ТОВ «Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи» юридичні спеціальності – 081 02.07.2020 «Б»
99. Теорія і практика інтелектуальної власності Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України юридичні спеціальності – 081 02.07.2020 «Б»
100. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого юридичні спеціальності – 081 02.07.2020 «Б»
101. Український часопис конституційного права Ukrainian Journal of Constitutional Law Львівський національний університет імені Івана Франка, ТОВ «Редакція журналу Український часопис конституційного права», ГО «Центр конституційних ініціатив» юридичні спеціальності – 081 24.09.2020 «Б»
102. Український часопис міжнародного права Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація міжнародного права», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "ПРОКСЕН" юридичні спеціальності – 081, 293 09.02.2021 «Б»
103. Університетські наукові записки Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Національна академія державного управління при Президентові України, Інститут законодавства Верховної Ради України юридичні спеціальності – 081, 262, 293 26.11.2020 «Б»
104. Філософські та методологічні проблеми права Національна академія внутрішніх справ МВС України юридичні спеціальності – 081 02.07.2020 «Б»
105. Часопис Київського університету права Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київський університет права НАН України юридичні спеціальності – 081, 293 28.12.2019 «Б»
106. Часопис цивілістики Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні спеціальності – 081, 293 17.03.2020 «Б»
107. Честь і закон Національна академія Національної гвардії України державне управління юридичні спеціальності – 081, 281 17.03.2020 «Б»
108. Юридика Juridica Приватна установа «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій» юридичні спеціальності – 081, 262, 293 09.02.2021 «Б»
109. Юридична психологія Юридическая психология Legal Psychology Національна академія внутрішніх справ МВС України юридичні психологічні спеціальності – 053, 081 17.03.2020 «Б»
110. Юридична Україна Юридическая Украина Legal Ukraine Київський регіональний Центр Національної академії правових наук України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН, ТОВ «Юрінком Інтер» юридичні спеціальності – 081 02.07.2020 «Б»
111. Юридичний бюлетень Law Bulletin Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України юридичні спеціальності – 081, 293 14.05.2020 «Б»
112. Юридичний вісник (Law Herald) Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні спеціальності – 081, 293 17.03.2020 «Б»
113. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ МВС України Національна академія внутрішніх справ МВС України юридичні спеціальності – 081 28.12.2019 «Б»
© Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права
Національної академії правових наук України"
2012
01024, Україна, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3
тел/факс (044) 234-94-56, 234-90-73
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua