Головна сторінка Правила користування БД «Правова наука»

Організація НАПрН України
Пріоритети правової науки
Основні правові акти в галузі науки
Наукові установи і навчальні заклади
Наукові спеціальності
БД затверджених тем дисертацій
БД захищених дисертацій
Спеціалізовані вчені ради
Наукові фахові видання
Вимоги до оформлення дисертацій

Логін
Пароль
Реєстрація

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття в Україні та світі відбулася інформаційна революція, однією з ключових особливостей якої є стрімкий розвиток інформаційних технологій і зростання значимості інформації. Вказані процеси визначають умови становлення інформаційного суспільства, сутність якого була визначена 1993 року Комісією Європейського Союзу: інформаційне суспільство – це суспільство, в якому діяльність людей здійснюється на основі використання послуг, що надаються за допомогою інформаційних технологій і технологій зв’язку.

Початком системної роботи у сфері інформатизації можна вважати 4 лютого 1998 року, коли Верховною Радою України вперше на пострадянському просторі було прийнято закони «Про Концепцію Національної програми інформатизації» та «Про Національну програму інформатизації».

Згідно з Концепцією національної програми інформатизації до першочергових пріоритетів державної політики у сфері інформатизації відносяться розвиток системи національних інформаційних ресурсів, формування комп’ютерної мережі освіти, науки та культури як частини загальноосвітньої мережі INTERNET.

Одним із таких ресурсів в галузі юридичних наук є Інтернет-ресурс «Правова наука», що створений та підтримується Державною науковою установою "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України" спільно з Управлінням планування та координації правових досліджень Апарату Президії НАПрН України.

Ресурс «Правова наука» створено для задоволення потреб широкого кола фахівців, експертів і вчених в галузі права та містить узагальнену інформацію щодо сучасного стану наукових досліджень у цій сфері.

Метою ресурсу є відображення стану правової науки в Україні, висвітлення її пріоритетів та надання інструментарію для організації наукової діяльності, починаючи з аналізу наукових спеціальностей, обрання теми дослідження, ознайомлення із сучасними розробками, науковими установами і навчальними закладами юридичного профілю, у яких вони виконуються.

Інтернет-ресурс «Правова наука» також містить відомості щодо організації Національної академії правових наук України та її науково-дослідних установ. Висвітлює основні нормативно-правові акти у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

Завдяки базі даних захищених дисертацій здобувачі наукового ступеня можуть ознайомитися зі станом і результатами наукових досліджень в галузі юридичних наук, а база даних затверджених тем кандидатських і докторських дисертацій надає можливість бути в курсі правових досліджень, які проводяться у різних наукових установах і навчальних закладах України.

База даних спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора юридичних наук містить відомості щодо їх місцезнаходження і наукового спрямування. Нарешті, база даних наукових фахових видань дозволяє знайти видання з обраного напряму правової науки для опублікування результатів досліджень.

Інтернет-ресурс «Правова наука» сприятиме комунікації фахівців, які працюють у близьких та суміжних напрямах і дозволить виключити дублювання наукових досліджень.

Розробники ресурсу ставлять за мету зібрати усі наявні інформаційні ресурси, що стосуються правової науки, і звертаються з проханням до вчених рад, спеціалізованих вчених рад, аспірантур і докторантур вищих навчальних закладів і наукових установ надавати відомості щодо затверджених тем дисертаційних досліджень, захищених докторських і кандидатських дисертацій в галузі юридичних наук та з інших питань, які не увійшли до Інтернет-ресурсу «Правова наука».

© Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права
Національної академії правових наук України"
2012
01024, Україна, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3
тел/факс (044) 234-94-56, 234-90-73
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua