Головна сторінка Правила користування БД «Правова наука»

Організація НАПрН України
Пріоритети правової науки
Основні правові акти в галузі науки
Наукові установи і навчальні заклади
Наукові спеціальності
БД затверджених тем дисертацій
БД захищених дисертацій
Спеціалізовані вчені ради
Наукові фахові видання
Вимоги до оформлення дисертацій

Логін
Пароль
Реєстрація

Основні завдання
Національної академії правових наук України

У своїй діяльності Національна академія правових наук України керується Конституцією України, Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та Статутом.

Основними завданнями Академії, визначеними Статутом є:

 • участь в реалізації державної політики у сфері правових досліджень;
 • комплексний розвиток правової науки, координація, організація і проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі держави і права;
 • виконання замовлення органів державної влади стосовно розроблення засад наукової та правової політики, проведення наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів;
 • консолідація інтелектуального потенціалу наукових працівників науково-дослідних установ та професорсько-викладацького складу навчальних закладів юридичного профілю;
 • сприяння інтеграції академічної і вузівської правової науки;
 • наукове забезпечення правотворчої діяльності органів державної влади, вивчення та узагальнення механізмів реалізації актів законодавства;
 • визначення пріоритетних напрямів побудови правової держави;
 • наукове забезпечення проведення правової реформи;
 • підготовка практичних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • підготовка наукових кадрів і підвищення їх кваліфікації;
 • сприяння поширенню правової інформації, формуванню правосвідомості громадян, розвитку юридичної освіти;
 • узагальнення світового досвіду правового регулювання суспільних відносин;
 • підтримка талановитих учених, сприяння науковій творчості молоді в галузі держави і права;
 • пропаганда досягнень правової науки і сприяння поширенню наукових знань у галузі держави і права;
 • розроблення інформаційних правових систем для органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Академія з метою виконання покладених на неї завдань:

 • визначає пріоритетні напрями розвитку правової науки;
 • самостійно визначає основні напрями і тематику досліджень у галузі держави і права;
 • проводить або організовує проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, у тому числі за участю наукових працівників вищих навчальних закладів юридичного профілю;
 • координує наукову роботу навчальних закладів, що входять до складу Академії, та сприяє у проведенні цієї роботи іншими вищими навчальними закладами;
 • здійснює координацію визначення тематики дисертаційних досліджень, які виконуються в Україні, у галузі держави і права;
 • надсилає відповідним органам державної влади наукові прогнози з питань розвитку правової науки та освіти;
 • розробляє концепції та проекти законів, інших нормативно-правових актів;
 • створює наукові ради, тимчасові творчі колективи з найважливіших проблем у галузі держави і права;
 • проводить наукові експертизи проектів нормативно-правових актів, програмних документів та рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, надає експертні висновки;
 • самостійно визначає свою структуру;
 • приймає на загальних зборах Статут Академії та вносить до нього зміни з подальшим їх затвердженням Кабінетом Міністрів України;
 • обирає керівників наукових та науково-дослідних установ згідно із законодавством України та цим Статутом;
 • провадить видавничу діяльність, публікує результати наукових досліджень, видає журнал "Вісник Національної академії правових наук України", засновує інші періодичні друковані видання, надає їм фінансову підтримку;
 • поширює інформацію про свою діяльність, пропагує через засоби масової інформації результати наукових досліджень;
 • організовує, проводить і бере участь у наукових конференціях, симпозіумах, творчих конкурсах;
 • бере участь у розробленні проектів рішень з питань, що стосуються її діяльності;
 • засновує іменні та академічні стипендії згідно з положенням, затвердженим президією Академії, а також відзнаки Академії (медалі та іменні премії) за визначні наукові досягнення у галузі правової науки;
 • установлює міжнародні зв'язки та укладає відповідні угоди;
 • організовує збереження рукописів учених, а також архівних матеріалів установ Академії;
 • здійснює обмін друкованими виданнями та іншими видами носіїв інформації з науковими установами, вищими навчальними закладами, інформаційними центрами, бібліотеками, іншими закладами (установами, організаціями) і фондами в Україні та за кордоном;
 • здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру;
 • здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

© Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права
Національної академії правових наук України"
2012
01024, Україна, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3
тел/факс (044) 234-94-56, 234-90-73
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua