Головна сторінка Правила користування БД «Правова наука»

Організація НАПрН України
Пріоритети правової науки
Основні правові акти в галузі науки
Наукові установи і навчальні заклади
Наукові спеціальності
БД затверджених тем дисертацій
БД захищених дисертацій
Спеціалізовані вчені ради
Наукові фахові видання
Вимоги до оформлення дисертацій

Логін
Пароль
Реєстрація

Президія Національної академії правових наук України

У період між сесіями загальних зборів Академії керівництво роботою Академії здійснює її президія. Президія Академії створюється у складі президента, першого віце-президента, віце-президента - керівника Київського регіонального центру Академії, головного вченого секретаря Академії, академіків-секретарів відділень та інших членів президії в кількості, що визначається загальними зборами Академії.

Президент, перший віце-президент та віце-президент - керівник Київського регіонального центру Академії обираються загальними зборами Академії з числа її дійсних членів (академіків) строком на п'ять років.

Головний вчений секретар Академії обирається загальними зборами Академії з числа дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів строком на п'ять років.

Перший віце-президент, віце-президент - керівник Київського регіонального центру Академії та головний вчений секретар Академії обираються за поданням президента Академії.

Академіки-секретарі відділень, обрані загальними зборами відділень, затверджуються загальними зборами Академії строком на п'ять років. Президент, перший віце-президент, віце-президент - керівник Київського регіонального центру Академії, головний вчений секретар Академії, академіки-секретарі відділень входять до складу президії Академії за посадою.

Інші члени президії Академії обираються загальними зборами Академії з числа дійсних членів (академіків) Академії строком на п'ять років.

Особи з числа членів президії, які досягли 70-річного віку, можуть призначатися нею радниками президії Академії з правом дорадчого голосу.

Президія Академії має апарат, який забезпечує здійснення повноважень та виконання рішень президії Академії. З працівниками апарату президії Академії укладаються трудові договори відповідно до законодавства.

Президія Академії:
 • скликає загальні збори Академії, призначає вибори членів Академії;
 • затверджує кількість та перелік вакансій членів Академії;
 • розробляє і подає на затвердження загальних зборів Академії плани проведення найважливіших науково-дослідних робіт;
 • організовує та проводить атестацію і комплексні перевірки діяльності наукових інститутів та інших установ Академії;
 • створює наукові ради з найважливіших комплексних проблем правової науки, товариства, тимчасові творчі колективи, заслуховує звіти про їх роботу;
 • скликає наукові конференції та наради;
 • затверджує на посадах заступників директорів з питань наукової роботи, вчених секретарів та завідувачів відділів і лабораторій організацій, що перебувають у віданні Академії, склад редакційної колегії журналу "Вісник Національної академії правових наук України";
 • затверджує структуру свого апарату, схеми посадових окладів для працівників організацій, що перебувають у віданні Академії, відповідно до актів Кабінету Міністрів України з цього питання, здійснює їх соціальний захист;
 • розподіляє відповідно до планів науково-дослідних робіт асигнування між організаціями, що перебувають у віданні Академії, а також здійснює контроль за їх витрачанням;
 • здійснює контроль за додержанням цього Статуту всіма організаціями, що перебувають у віданні Академії, членами і працівниками Академії;
 • затверджує статути (положення) науково-дослідних інститутів та інших організацій, що перебувають у віданні Академії, здійснює контроль за їх дотриманням; приймає рішення про передачу на праві оперативного управління організаціям, що перебувають у віданні Академії, матеріальних та нематеріальних активів, які належать Академії на праві господарського відання, а також про передачу таких активів від однієї організації Академії до іншої, у встановленому законодавством порядку здійснює інші повноваження щодо управління об'єктами державної власності;
 • затверджує плани науково-дослідних робіт відділень і наукових установ Академії, плани видань Академії та контролює їх виконання;
 • подає на обговорення і затвердження загальних зборів Академії річні звіти про діяльність Академії;
 • затверджує зміни профілів наукових установ і визначає напрями їх роботи та спеціалізацію;
 • керує підготовкою наукових кадрів і підвищенням їх кваліфікації;
 • вживає заходів для забезпечення впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність;
 • підтримує зв'язки з іншими галузевими академіями та Національною академією наук;
 • призначає іменні та академічні стипендії, нагороджує відзнаками Академії;
 • надає роз'яснення щодо застосування цього Статуту;
 • приймає рішення про створення секцій в межах відділень;
 • здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.
Рішення на засіданнях президії приймаються простою більшістю голосів.
Персональний склад Президії НАПрН України

Петришин О. В.
ПЕТРИШИН
Олександр Віталійович

президент 
НАПрН України
Тацій В. Я.
ТАЦІЙ
Василь Якович

почесний президент,
радник президії
НАПрН України
Кучерявенко М. П. КУЧЕРЯВЕНКО
Микола Петрович

перший віце-президент 
НАПрН України
Тихий В. П.
ТИХИЙ 
Володимир Павлович

віце-президент - керівник Київського регіонального центру НАПрН України
Журавель В. А.
ЖУРАВЕЛЬ
Володимир Андрійович

головний вчений секретар
НАПрН України
Баулін Ю. В.
БАУЛІН 
Юрій Васильович
член президії 
НАПрН України
Битяк Ю. П.
БИТЯК 
Юрій Прокопович

академік-секретар відділення державно-правових наук і міжнародного права
Борисов В. І.
БОРИСОВ 
Вячеслав Іванович

академік-секретар відділення кримінально-правових наук
Гетьман А. П.
ГЕТЬМАН
Анатолій Павлович

член президії 
НАПрН України
Гончаренко В. Д.
ГОНЧАРЕНКО
Володимир Дмитрович

академік-секретар відділення теорії та історії держави і права
Ківалов С. В.
КІВАЛОВ
Сергій Васильович

член президії
НАПрН України, голова Південного регіонального центру НАПрН України
Кузнєцова Н. С.
КУЗНЄЦОВА
Наталія Семенівна

академік-секретар відділення цивільно-правових наук
Мамутов В. К.
МАМУТОВ
Валентин Карлович

член президії
НАПрН України, голова Донецького регіонального центру НАПрН України
Нор В. Т.
НОР
Василь Тимофійович

член президії
НАПрН України, голова Західного регіонального центру НАПрН України
Шемшученко Ю. С.
ШЕМШУЧЕНКО
Юрій Сергійович

академік-секретар відділення екологічного, господарського та аграрного права

Оновлений персональний склад президії НАПрН України від 3 березня 2016 р.
© Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права
Національної академії правових наук України"
2012
01024, Україна, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3
тел/факс (044) 234-94-56, 234-90-73
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua