Головна сторінка Правила користування БД «Правова наука»

Організація НАПрН України
Пріоритети правової науки
Основні правові акти в галузі науки
Наукові установи і навчальні заклади
Наукові спеціальності
БД затверджених тем дисертацій
БД захищених дисертацій
Спеціалізовані вчені ради
Наукові фахові видання
Вимоги до оформлення дисертацій

Логін
Пароль
Реєстрація

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
Національної академії
правових наук України
03 березня 2016 р.

СТАТУТ
Національної академії правових наук України
(нова редакція)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Національна академія правових наук України (далі – НАПрН України) є державною самоврядною, неприбутковою, бюджетною науковою організацією, заснованою на державній власності.

Самоврядність НАПрН України полягає у:

 • самостійному визначенні тематики фундаментальних і прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, форм організації та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
 • формуванні своєї структури, вирішенні науково-організаційних, господарських, кадрових питань;
 • здійсненні міжнародних наукових зв’язків;
 • виборності та колегіальності органів управління, здійсненні загальними зборами НАПрН України функцій найвищого органу управління.
Координація діяльності НАПрН України здійснюється Кабінетом Міністрів України згідно із законодавством, не порушуючи її самоврядності та свободи наукової творчості.

2. Організаційна побудова НАПрН України складається з органів управління, наукових, науково-організаційних підрозділів та кадрового складу.

Кадровий склад НАПрН України відповідно до чинного законодавства включає 53 дійсних членів (академіків), 93 членів-кореспондентів, іноземних членів (далі – члени НАПрН України), а також працівників наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у віданні НАПрН України, для спільного проведення досліджень у галузі держави і права.

Органами управління НАПрН України є загальні збори, президія та її бюро, президент. Науковими та науково-організаційними підрозділами НАПрН України є відділення, координаційні бюро, секції, регіональні центри та наукові установи. НАПрН України утворює у своїй структурі установи, організації, підприємства, об’єкти соціальної сфери, що забезпечують діяльність і перебувають у віданні НАПрН України.

3. Основними завданнями НАПрН України є:

 • участь у реалізації державної політики у сфері правових досліджень;
 • комплексний розвиток правової науки, організація, проведення та координація фундаментальних досліджень, прикладних наукових і науково- технічних (експериментальних) розробок у галузі держави і права;
 • виконання замовлення органів державної влади стосовно розробки засад наукової та правової політики;
 • надання наукових і науково-технічних послуг;
 • проведення наукових, науково-технічних та судових експертиз;
 • консолідація інтелектуального потенціалу наукових працівників науково- дослідних установ та науково-педагогічних працівників навчальних закладів юридичного профілю;
 • розвиток і збереження наукової інфраструктури;
 • сприяння інтеграції вітчизняної правової науки у світовий науковий та європейський дослідницький простір;
 • наукове забезпечення правотворчої діяльності органів державної влади, вивчення й узагальнення механізмів реалізації актів законодавства;
 • розроблення та формування інформаційних систем і баз даних у галузі держави і права;
 • підготовка практичних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних і судових органів;
 • підготовка наукових кадрів і підвищення їх кваліфікації;
 • сприяння поширенню наукових знань у галузі держави і права, формуванню правосвідомості громадян, розвитку юридичної освіти і науки;
 • сприяння діяльності наукових громадських організацій;
 • підтримка талановитих вчених, сприяння науковій творчості молоді в галузі держави і права;
 • розроблення інформаційних правових систем для органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

4. Національна академія правових наук України у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну експертизу», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та актами, прийнятими органами управління НАПрН України.

5. НАПрН України з метою виконання покладених на неї завдань:

 • визначає пріоритетні напрями розвитку правової науки;
 • самостійно визначає основні напрями і тематику досліджень у галузі держави і права;
 • проводить або організовує проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, у тому числі за участю наукових і науково- педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ юридичного профілю;
 • здійснює координацію визначення тематики дисертаційних досліджень, що виконуються в Україні, у галузі держави і права;
 • розробляє концепції та проекти законів, інших нормативно-правових актів;
 • бере участь у здійсненні незалежної наукової оцінки проектів стратегічних та програмних документів (доктрин, концепцій, стратегій, програм, планів тощо);
 • розробляє за дорученням Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та/або за власною ініціативою прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції, рекомендації щодо суспільно-політичного, соціально-економічного, науково-технічного, інноваційного та гуманітарного розвитку держави;
 • створює наукові ради, тимчасові наукові творчі колективи з найважливіших проблем у галузі держави і права;
 • проводить наукові експертизи проектів нормативно-правових актів, програмних документів та рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, надає експертні висновки;
 • координує наукову діяльність у галузі держави і права вищих навчальних закладів і наукових установ юридичного профілю України;
 • самостійно визначає свою структуру;
 • приймає Статут НАПрН України, інші акти та вносить зміни та доповнення до них;
 • створює Раду молодих вчених та забезпечує її діяльність;
 • затверджує керівників наукових установ згідно із законодавством України та цим Статутом;
 • проводить видавничу діяльність, публікує результати наукових досліджень, видає збірник наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України», виступає засновником (співзасновником) інших періодичних друкованих та електронних видань;
 • поширює інформацію про свою діяльність, пропагує через засоби масової інформації результати наукових досліджень;
 • організовує, проводить і бере участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, «круглих столах», творчих конкурсах тощо;
 • надає приміщення для проведення наукових досліджень, конференцій, симпозіумів, семінарів, «круглих столів», творчих конкурсів та інших державних та громадських заходів;
 • бере участь у розробці проектів рішень з питань, що стосуються її діяльності;
 • засновує іменні та академічні стипендії згідно з положенням, затвердженим президією НАПрН України, а також відзнаки НАПрН України (медалі, іменні премії, пам’ятні відзнаки тощо) за визначні наукові досягнення у галузі правової науки;
 • встановлює почесне звання «Почесний президент Національної академії правових наук України»;
 • бере участь у роботі наукових спілок, інших об'єднань, зокрема міжнародних, як колективний член;
 • організовує збереження рукописів вчених, а також архівних матеріалів установ НАПрН України;
 • здійснює обмін друкованими виданнями та іншими видами носіїв інформації із науковими установами, вищими навчальними закладами, інформаційними центрами, бібліотеками, іншими закладами (установами, організаціями) і фондами в Україні та за кордоном;
 • здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру, а також поза аспірантурою (докторантурою) відповідно до законодавства України;
 • засновує та підтримує офіційний веб-сайт та інші веб-сайти НАПрН України;
 • бере участь у конкурсах на проведення наукових досліджень і розробок, отримання грантів та реалізує їх;
 • надає гранти з метою проведення науково-дослідних робіт з актуальних проблем держави і права окремим науковцям та творчим науковим колективам;
 • може виступати засновником вищих навчальних закладів з відповідних напрямів наукової діяльності (галузі знань) у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту», бере участь у забезпеченні навчального процесу та створює на договірних засадах науково-навчальні об’єднання;
 • здійснює підготовку магістрів за освітньо-науковими програмами відповідно до Закону України «Про вищу освіту»;
 • здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ НАПрН України, проводить атестацію наукових працівників НАПрН України;
 • обирає (призначає) за поданням президії НАПрН України представників до Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні та інших органів;
 • бере участь в організації та проведенні З'їзду представників вищих навчальних закладів і наукових установ юридичного профілю, висуває кандидатів на обрання до складу Вищої ради юстиції, Ради прокурорів України, Кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії прокурорів та інших органів;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, цим Статутом та іншими актами НАПрН України.

6. НАПрН України надає Кабінету Міністрів України щорічний звіт про результати своєї наукової і науково-технічної діяльності та використання коштів, виділених із Державного бюджету, разом із висновком Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Звіт про діяльність НАПрН України обговорюється та затверджується загальними зборами НАПрН України і підлягає оприлюдненню.

7. Повне найменування НАПрН України:

 • українською – Національна академія правових наук України;
 • англійською – National Academy of Law Sciences of Ukraine.
Скорочена назва українською – НАПрН України, англійською . NALS of Ukraine.

8. НАПрН України є юридичною особою, має печатку зі своїм найменуванням і зображенням малого Державного Герба України, інші печатки та штампи.

9. НАПрН України має рахунки у національній та іноземній валюті відповідно до законодавства України.

10. Місцезнаходження НАПрН України та її президії: вул. Пушкінська,

70, м. Харків, 61024.

ПОРЯДОК ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАПрН УКРАЇНИ

11. Обрання дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів НАПрН України здійснюється кожні три роки і призначається президією НАПрН України в межах наявних вакансій.

Перелік вакансій для обрання дійсних членів (академіків) та членів- кореспондентів НАПрН України встановлюється президією з урахуванням пропозицій відділень за результатами аналізу тенденцій розвитку світової та вітчизняної науки, наявного кадрового потенціалу для заміщення цих вакансій, необхідності представлення в НАПрН України всіх галузей права.

Процедура виборів дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів, іноземних членів НАПрН України визначається чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про вибори, рішеннями загальних зборів та президії НАПрН України.

12. Дійсними членами (академіками) НАПрН України обираються її члени-кореспонденти, дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук України та інших національних галузевих академій наук, які створили визнані вітчизняною та світовою науковою спільнотою наукові школи, запропонували підхід до розв’язання наукових проблем у галузі держави і права, що мають велике теоретичне чи практичне значення, проводять активну наукову та громадську діяльність.

13. Членами-кореспондентами НАПрН України обираються вчені України, які мають визнаний вітчизняною та світовою науковою спільнотою науковий доробок, розв’язали наукову проблему у галузі держави і права, що має вагоме теоретичне чи практичне значення, проводять активну наукову та громадську діяльність, мають науковий ступінь доктора наук.

14. Іноземними членами НАПрН України обираються визнані міжнародною науковою спільнотою вчені-юристи інших держав, які вагомо сприяють розвитку наукових досліджень і міжнародних наукових зв’язків НАПрН України.

У разі втрати громадянства України або виходу з громадянства України, набуття громадянства (підданства) іншої держави, статус дійсного члена (академіка) або члена-кореспондента НАПрН України припиняється, а їх місця вважаються вакантними.

За рішенням загальних зборів НАПрН України такі особи можуть набувати статусу іноземного члена НАПрН України.

15. Члени НАПрН України обираються довічно, крім випадків позбавлення статусу та припинення членства в НАПрН України, передбачених цим Статутом.

16. Виключне право обирати дійсних членів (академіків), членів- кореспондентів та іноземних членів НАПрН України належить загальним зборам дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПрН України.

17. Повідомлення президії про проведення виборів дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПрН України оприлюднюється на офіційному веб-сайті НАПрН України та в засобах масової інформації не пізніше ніж за два місяці до проведення виборів.

18. Право висувати кандидатів у дійсні члени (академіки) надається дійсним членам НАПрН України, вченим (науковим, науково-технічним) радам наукових установ, що здійснюють наукові дослідження з проблем держави і права та атестовані відповідно до вимог законодавства України, а також вченим радам вищих юридичних навчальних закладів (університетів, академій, інститутів) або юридичних факультетів.

19. Право висувати кандидатів у члени-кореспонденти НАПрН України надається дійсним членам та членам-кореспондентам НАПрН України, вченим (науковим, науково-технічним) радам наукових установ, що здійснюють наукові дослідження з проблем держави і права та атестовані відповідно до вимог законодавства України, а також вченим радам вищих юридичних навчальних закладів (університетів, академій, інститутів) або юридичних факультетів.

20. Документи на кандидатів у члени НАПрН України з відповідним обґрунтуванням надсилаються до президії НАПрН України протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення про проведення виборів дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПрН України.

Перелік документів, необхідних для висунення кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПрН України, затверджується президією НАПрН України.

21. Перелік висунутих і зареєстрованих президією НАПрН України кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПрН України оприлюднюються на офіційному веб-сайті НАПрН України та в засобах масової інформації не пізніше ніж за 15 днів до виборів.

22. Вибори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПрН України проводяться двома етапами.

На загальних зборах відділень проводиться рейтингове голосування щодо кандидатів у члени НАПрН України.

На загальних зборах НАПрН України відбувається обрання дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів із числа кандидатів.

23. Рейтингове голосування за кандидатів у члени НАПрН України на загальних зборах відділення за рішенням зборів проводяться шляхом таємного або відкритого голосування.

Щодо кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПрН України в рейтинговому голосуванні беруть участь усі члени відділення НАПрН України.

До бюлетеня для голосування кандидатури вносяться у послідовності, яка відповідає результатам рейтингового голосування.

Відділення може запрошувати кандидатів на свої загальні збори.

24. Під час проведення виборів дійсних членів (академіків) НАПрН України право ухвального голосу мають дійсні члени (академіки), а під час проведення виборів членів-кореспондентів – дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПрН України.

25. Загальні збори НАПрН України правомочні проводити вибори за наявності більше половини облікового складу відповідно дійсних членів (академіків) або дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПрН України.

Обліковий склад загальних зборів НАПрН України відповідає фактичній кількості членів НАПрН України на день проведення загальних зборів. До кворуму загальних зборів за рішенням президії не враховуються члени НАПрН України, які перебувають під час проведення виборів у відрядженнях або стан здоров'я яких чи інші виняткові обставини виключають можливість їх участі в засіданнях.

26. Обраною дійсним членом (академіком) НАПрН України вважається особа, за яку проголосувало більше половини дійсних членів (академіків) НАПрН України, які беруть участь у голосуванні.

Обраною членом-кореспондентом НАПрН України вважається особа, за яку проголосувало більше половини дійсних членів (академіків) та членів- кореспондентів НАПрН України, які беруть участь у голосуванні.

Результати виборів оприлюднюються на офіційному веб-сайті НАПрН України.

27. У разі коли кількість кандидатів, які одержали більше половини голосів, перевищить кількість наявних вакансій, обраними вважаються ті кандидати, за яких подано найбільше голосів.

За умови рівного розподілу голосів проводиться повторне голосування.

28. Кандидати в іноземні члени НАПрН України висуваються загальними зборами відділень і обираються на загальних зборах НАПрН України шляхом таємного або відкритого голосування. У виборах беруть участь дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПрН України.

29. Новообрані дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти та іноземні члени НАПрН України одержують відповідний диплом установленого зразка.

30. Передвиборна кампанія та вибори проводяться прозоро в умовах гласності та поінформованості наукової громадськості.

ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДІЙСНИХ ЧЛЕНІВ (АКАДЕМІКІВ) ТА ЧЛЕНІВ-КОРЕСПОНДЕНТІВ НАПрН УКРАЇНИ

31. Головним обов'язком дійсних членів (академіків) і членів- кореспондентів НАПрН України є збагачення правової науки новітніми досягненнями шляхом особистого проведення наукових досліджень, організації колективних розробок із найважливіших наукових проблем і наукового керівництва проведенням таких розробок.

32. До обов’язків дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПрН України належить:

 • дотримання Статуту НАПрН України та етичних норм наукового співтовариства, зокрема авторських прав та прав інтелектуальної власності;
 • виконання рішень загальних зборів, президії та відповідного відділення НАПрН України;
 • сприяння впровадженню результатів наукових досліджень у практичну діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування та правоохоронних і судових органів;
 • проведення роботи, пов'язаної із підготовкою і підвищенням кваліфікації наукових працівників, наукове керівництво з підготовки дисертаційних досліджень;
 • участь у роботі загальних зборів НАПрН України, загальних зборів відділення, діяльності регіональних центрів НАПрН України;
 • подання щорічного звіту про свою діяльність до президії, відповідного відділення та регіонального центру НАПрН України;
 • участь у наукових заходах (конференціях, симпозіумах, семінарах «круглих столах» тощо), організатором яких є НАПрН України.

33. Кожний дійсний член (академік) та член-кореспондент НАПрН України є членом одного з відділень НАПрН України відповідно до своєї наукової спеціальності.

34. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПрН України можуть переходити з одного відділення до іншого за рішенням президії НАПрН України у разі наявності згоди відділень.

35. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПрН України можуть одночасно бути також членами Національної академії наук України, інших національних галузевих академій наук, членами іноземних академій.

36. Звіти дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПрН України у разі потреби можуть заслуховуватися на засіданнях відділення та президії НАПрН України.

37. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПрН України отримують щомісячну довічну плату (академічні виплати), розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

38. Позбавлення статусу дійсного члена (академіка), члена-кореспондента або іноземного члена НАПрН України відбувається у виключних випадках за неодноразове неприпустиме порушення Статуту НАПрН України, що унеможливлює подальшу діяльність особи як члена НАПрН України.

Дійсний член (академік), член-кореспондент чи іноземний член НАПрН України може за власною заявою відмовитися від членства в НАПрН України.

Рішення про позбавлення або припинення статусу дійсного члена (академіка), члена-кореспондента чи іноземного члена НАПрН України вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше ніж дві третини від облікового складу дійсних членів (академіків) та членів- кореспондентів НАПрН України, які беруть участь у загальних зборах.

У випадку позбавлення або припинення статусу дійсного члена (академіка) або члена-кореспондента НАПрН України довічна плата (академічні виплати) в подальшому не виплачується.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАПрН УКРАЇНИ

39. Найвищим органом самоврядування НАПрН України є загальні збори, що складаються з дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПрН України. У сесіях загальних зборів (крім випадків, коли розглядаються питання, пов’язані з виборами дійсних членів, членів- кореспондентів та іноземних членів НАПрН України) беруть участь із правом ухвального голосу наукові працівники, делеговані трудовими колективами наукових установ НАПрН України у кількості, що становить не менше половини облікового складу дійсних членів (академіків) та членів- кореспондентів НАПрН України. У сесіях загальних зборів із правом дорадчого голосу можуть брати участь іноземні члени НАПрН України, керівники наукових установ НАПрН України та представники наукової громадськості.

40. Загальні збори НАПрН України:

 • ухвалюють Статут НАПрН України;
 • здійснюють оцінку ефективності національної правової системи;
 • визначають основні напрями фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі держави і права;
 • обговорюють питання розвитку правової науки та юридичної освіти в Україні;
 • вирішують питання організації наукової діяльності та інші актуальні питання розвитку НАПрН України;
 • обирають членів НАПрН України у порядку, встановленому цим Статутом;
 • обирають президента, першого віце-президента, віце-президента – керівника Київського регіонального центру НАПрН України, головного ученого секретаря НАПрН України, членів президії НАПрН України у порядку, встановленому цим Статутом;
 • затверджують академіків-секретарів відділень НАПрН України;
 • розглядають питання про виконання бюджету НАПрН України;
 • розглядають і затверджують звіти президії НАПрН України про діяльність НАПрН України;
 • затверджують директорів наукових установ НАПрН України;
 • позбавляють або припиняють статус дійсного члена (академіка), члена- кореспондента або іноземного члена НАПрН України з підстав, у випадках та порядку, визначених цим Статутом;
 • затверджують регламент проведення загальних зборів НАПрН України;
 • приймають рішення з будь-яких інших питань діяльності НАПрН України, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції інших органів та посадових осіб НАПрН України.

41. З метою оцінювання результатів наукової діяльності, їх впровадження в практичну діяльність, сприяння залученню фінансових ресурсів для наукових досліджень, ефективної взаємодії з державними органами та органами місцевого самоврядування, судовими і правоохоронними органами та для здійснення громадського контролю за діяльністю НАПрН України за рішенням загальних зборів НАПрН України може створюватися Наглядова рада.

До її складу можуть входити представники органів державної влади і місцевого самоврядування, громадські діячі, визнані науковці й освітяни та іноземні вчені. Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Термін повноваження Наглядової ради складає п’ять років.

42. Формою роботи загальних зборів НАПрН України є сесії, що скликаються в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

43. Кожний член НАПрН України, який має намір внести на обговорення загальних зборів будь-яке питання, повинен завчасно (не пізніше ніж за 3 робочих дні до проведення загальних зборів) письмово повідомити про це президію НАПрН України.

44. Питання розглядаються на загальних зборах НАПрН України, якщо на них присутні більше половини від учасників загальних зборів НАПрН України, які визначаються відповідно до п. 39 цього Статуту.

45. Рішення на загальних зборах НАПрН України приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів учасників загальних зборів НАПрН України, за винятком випадків, коли цим Статутом передбачається інший порядок.

46. Рішення загальних зборів НАПрН України приймаються у формі постанов, що є обов’язковими для виконання всіма членами НАПрН України, органами управління, науковими та науково-організаційними підрозділами НАПрН України.

ПРЕЗИДІЯ НАПрН УКРАЇНИ

47. У період між сесіями загальних зборів НАПрН України науково- організаційне керівництво поточною діяльністю НАПрН України здійснює президія НАПрН України у складі президента, першого віце-президента, віце-президента – керівника Київського регіонального центру НАПрН України, головного ученого секретаря, академіків-секретарів відділень, членів президії, кожен з яких обирається строком на п’ять років та не може обіймати своєї посади більш як два строки, а також радника президії.

Президент, перший віце-президент, віце-президент – керівник Київського регіонального центру НАПрН України, головний учений секретар НАПрН України, академіки-секретарі відділень, радник президії входять до складу президії НАПрН України за посадою.

Кількість членів президії визначається загальними зборами НАПрН України.

48. Президент, перший віце-президент, віце-президент – керівник Київського регіонального центру НАПрН України, головний учений секретар та члени президії НАПрН України, які входять до її складу не за посадою обираються загальними зборами НАПрН України шляхом таємного голосування більшістю голосів від числа учасників загальних зборів і виконують свої обов’язки до обрання нового складу президії НАПрН України.

49. У разі якщо жоден із кандидатів на посаду президента НАПрН України не отримав під час голосування більшості голосів, проводиться другий тур за участю двох кандидатів, які отримали у першому турі найбільшу кількість голосів. У другому турі обраним вважається той кандидат, який отримав більшу порівняно з іншим кількість голосів.

Право висунення кандидата на посаду президента НАПрН України належить президії, науковим установам, дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам НАПрН України. На посаду президента може претендувати особа, яка є дійсним членом (академіком) НАПрН України.

50. На посаду першого віце-президента, віце-президента – керівника Київського регіонального центру НАПрН України, головного ученого секретаря, академіка-секретаря відділення може претендувати особа, яка є дійсним членом (академіком) або членом-кореспондентом НАПрН України.

Перший віце-президент, віце-президент – керівник Київського регіонального центру НАПрН України та головний учений секретар обираються за поданням президента НАПрН України.

51. Членом президії НАПрН України не за посадою може бути особа, яка є дійсним членом (академіком) або членом-кореспондентом НАПрН України а також особа, яка має науковий ступінь доктора наук та працює за основним місцем роботи в науковій установі НАПрН України.

52. Академіки-секретарі відділень обираються загальними зборами відповідного відділення НАПрН України, у сесії яких беруть участь дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПрН України, що входять до складу відділення, а також, за наявності, делеговані представники (кандидати наук, доктори філософії, доктори наук) наукових колективів установ відділення у кількості не менше половини облікового складу дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів відділення.

Загальні збори НАПрН України затверджують на посадах академіків- секретарів відділень шляхом відкритого голосування більшістю голосів учасників загальних зборів.

Право висування кандидатур академіків-секретарів відділень належить науковим установам, дійсним членам (академікам) та членам- кореспондентам НАПрН України, які належать до відповідного відділення.

53. За особистий внесок у розбудову й становлення НАПрН України та плідну працю на посаді президента, першого віце-президента чи віце- президента рішенням президії така особа може призначатися радником президії НАПрН України.

54. Розподіл обов'язків між президентом, першим віце-президентом і віце-президентом – керівником Київського регіонального центру НАПрН України, головним ученим секретарем НАПрН України та іншими членами президії НАПрН України проводиться президією.

55. Президія НАПрН України забезпечує виконання рішень загальних зборів НАПрН України.

56. У своїй діяльності президія НАПрН України підзвітна загальним зборам НАПрН України.

57. Загальні збори НАПрН України можуть достроково звільняти окремих членів президії НАПрН України та обирати нових членів президії.

Питання про дострокове звільнення окремих членів президії за їх власною заявою вирішується президією НАПрН України.

58. Президія НАПрН України:

 • скликає загальні збори НАПрН України, призначає та скасовує вибори членів НАПрН України;
 • затверджує кількість та перелік вакансій членів НАПрН України;
 • вносить на розгляд загальних зборів НАПрН України вмотивоване подання щодо позбавлення (припинення) статусу члена НАПрН України;
 • розробляє і подає на затвердження загальних зборів НАПрН України плани проведення науково-дослідних робіт із найважливіших проблем держави і права;
 • здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ НАПрН України, організовує та проводить комплексі перевірки діяльності науково-дослідних інститутів та інших установ НАПрН України;
 • створює наукові ради з найважливіших комплексних проблем правової науки, товариства, заслуховує звіти про їх роботу;
 • організовує та проводить наукові заходи та наради;
 • оголошує конкурс на заміщення посади директора науково-дослідного інституту НАПрН України;
 • затверджує на посадах заступників директорів із питань наукової роботи, вчених секретарів та завідувачів відділів і лабораторій наукових установ, що перебувають у віданні НАПрН України, радника президії, склад наукової ради та редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України» й інших видань;
 • відсторонює директора науково-дослідного інституту НАПрН України від виконання обов’язків до прийняття рішення загальними зборами НАПрН України;
 • тимчасово призначає виконувачів обов’язків керівників органів управління та наукових і науково-організаційних підрозділів і установ НАПрН України;
 • затверджує структуру апарату президії та науково-дослідних установ НАПрН України, схеми посадових окладів для працівників НАПрН України відповідно до актів Кабінету Міністрів України з цього питання, забезпечує їх соціальний захист;
 • затверджує типові посадові інструкції;
 • розподіляє відповідно до планів науково-дослідних робіт кошти між організаціями, що перебувають у віданні НАПрН України, а також здійснює контроль за їх витрачанням;
 • здійснює контроль за додержанням цього Статуту всіма науковими установами та іншими структурними підрозділами, що перебувають у віданні НАПрН України, членами і працівниками НАПрН України;
 • затверджує статути (положення) наукових установ та інших структурних підрозділів, що перебувають у віданні НАПрН України, здійснює контроль за їх дотриманням;
 • приймає рішення про передачу науковим установам та іншим структурним підрозділам, що перебувають у віданні НАПрН України, матеріальних та нематеріальних активів, які належать НАПрН України, а також про передачу таких активів від однієї установи НАПрН України до іншої, в установленому законодавством порядку та здійснює інші повноваження щодо управління об'єктами державної власності;
 • затверджує плани науково-дослідних робіт відділень і наукових установ НАПрН України, плани видань НАПрН України та контролює їх виконання;
 • встановлює порядок обрання представників наукових колективів наукових установ НАПрН України;
 • подає на обговорення і затвердження загальних зборів НАПрН України річні звіти про діяльність НАПрН України;
 • затверджує зміни профілів наукових установ і визначає напрями їх роботи та спеціалізацію;
 • керує підготовкою наукових кадрів і підвищенням їх кваліфікації;
 • вживає заходів для забезпечення впровадження результатів науково- дослідних робіт у практичну діяльність;
 • підтримує зв'язки з Національною академією наук України та іншими національними галузевими академіями;
 • обирає представників НАПрН України до складу інших органів та установ, у порядку визначеному законодавством;
 • призначає іменні та академічні стипендії, нагороджує відзнаками НАПрН України;
 • виконує функції колегіального органу управління науковою діяльністю НАПрН України, які відповідно до законодавства відносяться до компетенції вченої ради;
 • надає роз'яснення щодо застосування цього Статуту;
 • приймає рішення про створення координаційних бюро та секцій у межах відділень і затверджує типові положення щодо їх діяльності;
 • приймає постанови президії НАПрН України та інші акти з питань, віднесених до її компетенції;
 • здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

59. Президент НАПрН України організовує та спрямовує роботу НАПрН України, головує на загальних зборах НАПрН України, очолює президію і бюро президії НАПрН України, здійснює управління майновим комплексом у порядку, визначеному законодавством та президією, відповідає за розроблення і вирішення питань кадрової політики, підтримує зв'язки з Національною академією наук України та іншими національними галузевими академіями, представляє НАПрН України в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах усіх форм власності, громадських та інших організаціях, діє від імені НАПрН України та її президії. Президент НАПрН України може делегувати окремі свої повноваження іншим працівникам НАПрН України.

Президент НАПрН України за посадою входить до Ради президентів академій наук України.

За багаторічну працю на посаді президента НАПрН України, вагомий внесок у розбудову вітчизняної правової системи та науки, становлення та розвиток НАПрН України рішенням загальних зборів може присвоюватись почесне звання «Почесний президент Національної академії правових наук України».

60. У випадку відсутності президента НАПрН України або за його дорученням його обов'язки виконує перший віце-президент НАПрН України.

61. Президент НАПрН України:

 • затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції керівників апарату президії НАПрН України;
 • затверджує штатний розпис працівників апарату президії;
 • затверджує штатний розпис працівників наукових установ НАПрН України;
 • затверджує кошториси доходів та видатків наукових установ та інших структурних підрозділів, що перебувають у віданні НАПрН України;
 • призначає на посади працівників апарату президії НАПрН України;
 • створює тимчасові творчі наукові колективи, визначає порядок їх роботи та оплати праці;
 • преміює працівників апарату президії та директорів наукових установ, що перебувають у віддані НАПрН України;
 • здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

62. Президія НАПрН України має постійно діючий апарат, що забезпечує підготовку та виконання рішень загальних зборів, президії і президента НАПрН України, здійснює науково-організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності президії НАПрН України.

Апарат президії НАПрН України очолює головний учений секретар. Головний учений секретар координує діяльність вчених секретарів наукових установ, що входять до складу НАПрН України.

63. Для оперативного розгляду питань діяльності НАПрН України, керівництва та контролю за роботою наукових установ, що перебувають у її віданні, діє бюро президії НАПрН України у складі президента, першого віце-президента, віце-президента – керівника Київського регіонального центру НАПрН України та головного ученого секретаря НАПрН України.

Рішення бюро президії НАПрН України приймається у формі постанови та має силу рішення президії НАПрН України.

64. При президії НАПрН України можуть створюватись постійні та тимчасові наукові, дорадчо-консультативні та організаційно-технічні підрозділи (редакційно-видавнича рада, наукові ради з найважливіших комплексних проблем правової науки, комітети, комісії, музей та наукова бібліотека тощо) та тимчасові наукові колективи.

65. Засідання президії НАПрН України проводяться у разі необхідності, але не рідше двох разів на рік.

66. Рішення президії НАПрН України приймаються простою більшістю голосів її членів шляхом безпосереднього голосування на засіданні президії НАПрН України або використання відеозв’язку через мережу Інтернет.

ВІДДІЛЕННЯ НАПрН УКРАЇНИ

67. НАПрН України має відділення, склад та найменування яких затверджуються загальними зборами НАПрН України.

Відділення НАПрН України є науковими і науково-організаційними її підрозділами, що об'єднують вчених однієї або кількох галузей правової науки.

У межах відділення можуть створюватися координаційні бюро та секції за окремими юридичними спеціальностями або міжгалузевими напрямами. Діяльність координаційних бюро та секцій визначається положенням, що затверджується на загальних зборах відділення.

68. Відділення НАПрН України очолює академік-секретар відділення. Порядок обрання академіків-секретарів відділень визначається цим Статутом.

69. Заступники академіків-секретарів та вчені секретарі відділень обираються за поданням академіка-секретаря відділення загальними зборами відповідного відділення НАПрН України.

70. Відділення НАПрН України залучають до своєї роботи провідних вчених у галузі держави і права та інших галузей науки.

71. Вищим керівним органом відділення є його загальні збори.

72. Загальні збори відділення:

 • визначають основні напрями та питання розвитку, у тому числі його планування у відповідній галузі правової науки;
 • обговорюють результати наукових досліджень, упровадження їх у практику діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних і судових органів;
 • здійснюють координацію тематики дисертаційних досліджень у галузі держави і права;
 • можуть проводити попереднє обговорення дисертаційних робіт, поданих на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук;
 • оцінюють актуальність тематики досліджень, що виконуються науково- дослідними установами НАПрН України та їх відповідність пріоритетним напрямам розвитку правової науки;
 • здійснюють наукове рецензування виконаних у науково-дослідних установах НАПрН України науково-дослідних робіт;
 • проводять рейтингове голосування щодо кандидатів у члени НАПрН України;
 • затверджують кількість та склад координаційних бюро та секцій відділення;
 • заслуховують звіти про наукову роботу і підготовку кадрів у наукових установах НАПрН України;
 • заслуховують і затверджують звіти про роботу відділення;
 • заслуховують звіти керівників координаційних бюро та секцій відділення;
 • розглядають документи щодо кандидатів у члени НАПрН України;
 • висувають кандидатів в іноземні члени НАПрН України;
 • скликають наукові сесії, конференції та наради для обговорення наукових проблем і питань координації науково-дослідних робіт у відповідній галузі правової науки;
 • здійснюють інші повноваження, передбачені цим Статутом.

73. Роботою відділення у період між загальними зборами керує бюро у складі академіка-секретаря, його заступника та вченого секретаря. Очолює бюро академік-секретар відділення.

74. Бюро відділення:

 • скликає загальні збори відділення;
 • організовує підготовку матеріалів із науково-організаційних питань для розгляду на загальних зборах відділення, забезпечує виконання рішень його загальних зборів;
 • вирішує інші питання, що належать до компетенції відділення.

75. Академік-секретар відділення виступає доповідачем на засіданнях загальних зборів та президії НАПрН України з питань, що належать до компетенції відділення, головує на загальних зборах відділення і в своїй діяльності підзвітний загальним зборам НАПрН України та її президії.

76. Право ухвального голосу на загальних зборах відділення мають усі дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти, які є членами відділення, а також за наявності делеговані представники (кандидати наук, доктори філософії, доктори наук) наукових колективів установ відділення.

Іноземні члени НАПрН України, які є членами відділення, користуються правом дорадчого голосу.

77. Рішення на загальних зборах відділення приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів учасників зборів відділення, крім випадків, передбачених цим Статутом.

78. Положення про відділення НАПрН України затверджується президією НАПрН України.

РЕГІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ НАПрН УКРАЇНИ

79. З метою координації діяльності наукових установ НАПрН України, навчальних закладів юридичного профілю у розробленні наукових проблем, що мають важливе значення для розвитку відповідних регіонів, а також для надання практичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам створюються регіональні центри НАПрН України (наукові, експертні, навчальні тощо).

80. Регіональний центр НАПрН України діє на основі положення (статуту) про регіональний центр НАПрН України, яке затверджується президією НАПрН України.

81. Керівник та вчений секретар регіонального центру призначаються президією НАПрН України з числа дійсних членів (академіків) та членів- кореспондентів НАПрН України.

82. При регіональному центрі НАПрН України створюється наукова (вчена) рада та інші структурні підрозділи відповідно до чинного законодавства.

До складу наукової (вченої) ради можуть входити члени НАПрН України, а також інші провідні вчені, які працюють в наукових установах та навчальних закладах юридичного профілю відповідного регіону. Персональний склад наукової (вченої) ради затверджує керівник регіонального центру НАПрН України.

83. Створення і ліквідація регіональних центрів НАПрН України та їх структурних підрозділів здійснюється президією НАПрН України.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ІНСТИТУТИ НАПрН УКРАЇНИ

84. Основним науковим підрозділом НАПрН України є науково- дослідний інститут (далі – інститут). Інститут створюється, реорганізовується та ліквідується у порядку, встановленому законодавством, та діє відповідно до чинного законодавства, Статуту НАПрН України, власного статуту, а також основних принципів організації та діяльності, що затверджуються загальними зборами НАПрН України.

Науково-дослідні інститути НАПрН України є неприбутковими бюджетними організаціями.

85. Науково-дослідні інститути НАПрН України:

 • проводять фундаментальні та прикладні дослідження;
 • розробляють нові напрями у відповідних галузях правової науки;
 • розробляють концепції та проекти законів, інших нормативно-правових актів;
 • надають наукові, науково-технічні, освітні та інші послуги;
 • проводять наукову експертизу законів та інших нормативно-правових актів;
 • проводять науково-технічну та судову експертизу відповідно до законодавства;
 • координують наукові роботи з найважливіших проблем правової науки;
 • створюють тимчасові творчі наукові колективи з залученням співробітників інституту, науковців НАПрН України та інших вітчизняних та іноземних фахівців;
 • здійснюють підготовку наукових кадрів;
 • здійснюють навчання за програмами післядипломної освіти в установленому порядку;
 • утворюють спільно з університетами, академіями, інститутами спеціалізовані кафедри для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та (або) доктора філософії;
 • виступають засновниками вищих начальних закладів у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту», беруть участь у забезпеченні навчального процесу;
 • створюють на договірних засадах науково-навчальні об’єднання;
 • здійснюють видавничу діяльність наукового, освітнього та просвітницького характеру, виступають в установленому порядку засновниками наукових видавництв, друкованих (електронних) журналів, збірників наукових праць та інших видань;
 • забезпечують розвиток і збереження наукової інфраструктури;
 • надають платні та безоплатні послуги, у тому числі у сфері права відповідно до законодавства України;
 • звітують про свою діяльність відповідно до законодавства та актів НАПрН України;
 • здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом та статутом інституту.

86. Інститути НАПрН України за погодженням із президією НАПрН України можуть входити до об’єднань юридичних осіб із метою виконання своїх статутних завдань зі збереженням статусу юридичної особи та фінансової самостійності.

87. Інститути відповідно до договору, укладеного з іншою науковою установою або університетом, академією, інститутом, можуть розміщувати структурні підрозділи (лабораторії), що проводять наукову і науково- технічну діяльність, на базі цієї наукової установи або такого навчального закладу з урахуванням освітніх програм та тематики наукових досліджень.

88. З метою незалежного оцінювання наукових результатів діяльності інститутів НАПрН України за рішенням президії НАПрН України при інституті може створюватися Наглядова рада, у тому числі із залученням іноземних вчених у порядку, визначеному чинним законодавством.

89. При інституті можуть створюватися спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за спеціальностями відповідно до основних напрямів діяльності інституту у порядку, передбаченому законодавством України.

90. Управління інститутом здійснює його директор.

Директор інституту:

 • вирішує питання діяльності інституту відповідно до статутних завдань;
 • представляє інститут в органах управління, наукових та науково- організаційних підрозділах НАПрН України, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судових і правоохоронних органах на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
 • відповідає за результати діяльності інституту;
 • у межах своєї компетенції видає накази і розпорядження;
 • визначає функціональні обов'язки працівників;
 • призначає частину складу вченої ради інституту відповідно до законодавства та статуту інституту;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, статутами НАПрН України та інституту.

91. Директор інституту щороку звітує перед колективом наукових працівників інституту про свою діяльність.

92. Директор інституту обирається на зборах колективу наукових працівників інституту строком на п'ять років і затверджується загальними зборами НАПрН України. Одна і та сама особа не може бути директором інституту більш як два строки.

Кандидат на посаду директора інституту має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії за спеціальністю «правознавство» і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

До затвердження на посаді директора інституту загальними зборами НАПрН України президія призначає виконувача обов’язків директора інституту.

93. Вибори директора інституту проводяться на конкурсній основі.

Президія НАПрН України приймає рішення про оголошення конкурсу на заміщення посади директора інституту не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку повноважень особи, яка обіймає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень директора інституту конкурс оголошується протягом тижня із дня утворення вакансії.

Президія НАПрН України в рішенні про оголошення конкурсу встановлює кваліфікаційні та інші вимоги до кандидата на посаду директора інституту.

Оголошення про проведення конкурсу розміщується на офіційному веб- сайті НАПрН України та інституту, в якому оголошується конкурс.

Президія НАПрН України протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду директора інституту приймає матеріали претендентів на посаду директора інституту, встановлює відповідність вимогам та вносить кандидатів на розгляд зборів колективу наукових працівників інституту.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні більше половини фактичної чисельності штатних наукових працівників інституту (в тому числі ті, що працюють за сумісництвом).

Обраним вважається кандидат, за якого проголосувала більшість учасників зборів колективу наукових працівників інституту.

94. Директор інституту може бути достроково звільнений з посади загальними зборами НАПрН України з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення умов трудового договору (контракту), статутів НАПрН України та інституту.

Президія НАПрН України до прийняття рішення загальними зборами НАПрН України може відсторонити директора інституту від виконання обов’язків.

95. Для наукових працівників і спеціалістів інституту може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, відповідно до якого встановлюється режим праці із саморегулюванням часу початку, закінчення і тривалості робочого часу впродовж робочого дня, з дотриманням вимог законодавства України.

Для наукових працівників і спеціалістів інституту може запроваджуватися дистанційний режим праці.

Можливість запровадження гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці в інституті визначається за рішенням директора інституту за погодженням із профспілковою організацією.

Конкретний перелік посад інституту, на яких можуть застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці, погоджується вченою радою інституту.

Порядок та умови застосування гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці визначаються у правилах внутрішнього трудового розпорядку інституту.

Перелік видів наукової, методичної, експертної, консультаційної та організаційної роботи для наукових працівників інституту визначається директором інституту.

96. Господарська діяльність інституту провадиться за рахунок бюджетного фінансування науково-дослідних робіт, цільового фінансування наукових програм, тем та ініціативних розробок, коштів, отриманих від виконання робіт на договірних засадах, та інших коштів.

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ НАПрН УКРАЇНИ

97. До майнового комплексу НАПрН України належать усі матеріальні та нематеріальні активи (далі – об'єкти майнового комплексу), що обліковуються на балансі НАПрН України і які закріплені державою за НАПрН України у безстрокове користування або придбані за рахунок бюджетних коштів, а також коштів отриманих від фінансово-господарської діяльності та/або набутих іншим шляхом, не забороненим законом.

Об'єкти майнового комплексу належать НАПрН України на праві господарського відання і передаються нею науковим установам та іншим структурним підрозділам, що перебувають у віданні НАПрН України, на праві оперативного управління з урахуванням особливостей, установлених законом.

98. НАПрН України, здійснюючи повноваження з управління об'єктами майнового комплексу, забезпечує реалізацію прав держави як власника цих об'єктів, ефективно використовує та розпоряджається такими об'єктами у межах, визначених законодавством, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

НАПрН України:

 • за погодженням з Кабінетом Міністрів України створює, реорганізовує та ліквідує наукові установи та інші структурні підрозділи, що перебувають у її віданні, виступає засновником підприємств із змішаною формою власності, надає дозвіл установам, що перебувають у віданні НАПрН України, на створення підприємств, до статутного капіталу яких передаються належні таким установам майнові права;
 • веде облік об'єктів майнового комплексу, здійснює контроль за ефективністю їх використання;
 • надає дозвіл на списання майна, яке знаходиться на балансі установ, організацій, підприємств, що перебувають у віданні НАПрН України;
 • надає дозвіл на безоплатну передачу майна, що знаходиться на балансі однієї установи, організації, підприємства на баланс іншої у разі, коли такі установи, організації, підприємства перебувають у віданні НАПрН України;
 • вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо передачі об'єктів майнового комплексу НАПрН України до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність, а також щодо передачі об'єктів комунальної власності у державну власність з подальшим їх віднесенням до майнового комплексу НАПрН України;
 • виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, переданого державою у безстрокове користування НАПрН України;
 • надає дозвіл установам, організаціям, підприємствам, що перебувають у віданні НАПрН України, на укладення договорів оренди майна, зокрема нерухомого, яке обліковується на їх балансі;
 • надає дозвіл на продаж майна установ, організацій, підприємств, що перебувають у віданні НАПрН України;
 • приймає рішення про розміщення установ, організацій, підприємств, що перебувають у її віданні, та визначає розмір плати за користування адміністративними будинками і нежитловими приміщеннями, який не може перевищувати фактичних витрат на їх утримання.
Кошти, отримані від оренди об'єктів майнового комплексу, у повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань НАПрН України та установ та організацій, що перебувають у її віданні.

99. НАПрН України заснована на державній власності, фінансується з Державного бюджету, а також з інших не заборонених законодавством джерел фінансування. Із Державного бюджету фінансування НАПрН України здійснюється шляхом базового фінансування (проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, розвиток інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази, наукової і науково-технічної діяльності, збереження унікальних наукових об'єктів та об'єктів, що становлять національне надбання, підготовка наукових кадрів), а також програмно- цільового фінансування на конкурсних засадах у порядку, визначеному законодавством.

100. Об'єкти майнового комплексу використовуються НАПрН України відповідно до законодавства, цього Статуту, а також статутів наукових установ, організацій, підприємств, що перебувають у її віданні. НАПрН України та зазначені структурні підрозділи мають право використовувати належне їм майно для забезпечення участі у цивільних відносинах, зокрема для ведення фінансово-господарської діяльності, відповідно до цілей їх утворення та в межах цивільної правоздатності.

Земельні ділянки надаються НАПрН України у постійне користування відповідно до земельного законодавства.

Вилучення земельних ділянок НАПрН України може здійснюватися лише за згодою її президії відповідно до чинного законодавства України.

Відчуження нерухомого майна НАПрН України та наукових установ, організацій, підприємств, що перебувають у її віданні, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Продаж основних засобів НАПрН України та наукових установ, організацій, підприємств, що перебувають у її віданні, здійснюється на конкурсних засадах.

Кошти, отримані від використання і реалізації основних засобів та іншого майна НАПрН України та наукових установ, організацій, підприємств, що перебувають у її віданні, спрямовуються на виконання статутних завдань НАПрН України.

101. Кошти, отримані за рахунок бюджетних асигнувань, доходів (прибутку) від госпрозрахункової та зовнішньоекономічної діяльності, кредитів банків, благодійних внесків і пожертвувань організацій (у тому числі міжнародних) та приватних осіб, спрямовуються на виконання статутних завдань НАПрН України.

102. НАПрН України може створювати фонди для проведення законопроектних робіт, фундаментальних і прикладних досліджень, фонди валютних надходжень, інноваційні фонди, а також фонди іншого призначення.

103. Порядок утворення та використання фондів НАПрН України визначається законодавством України, окремими положеннями про такі фонди та іншими актами НАПрН України.

104. Кошти, одержані науковими установами та організаціями, що перебувають у віданні НАПрН України, використовуються на проведення наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, розвиток матеріально- технічної і соціальної бази НАПрН України, а також на інші цілі, що визначаються статутами (положеннями) зазначених структурних підрозділів.

105. Установи та організації НАПрН України набувають майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності в установленому законом порядку.

106. Права на об'єкти інтелектуальної власності, створені в наукових установах та організаціях, що перебувають у віданні НАПрН України, підлягають правовій охороні в порядку, передбаченому законодавством.

107. Порядок розподілу коштів від господарської діяльності НАПрН України визначається положенням, яке затверджується президією НАПрН України.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ЦЬОГО СТАТУТУ

108. Статут НАПрН України, зміни і доповнення до нього затверджуються загальними зборами НАПрН України та вважаються затвердженими, якщо за них проголосували більшість учасників загальних зборів НАПрН України.

Зміни і доповнення до цього Статуту, затверджені загальними зборами НАПрН України, реєструються Міністерством юстиції України.

© Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права
Національної академії правових наук України"
2012
01024, Україна, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3
тел/факс (044) 234-94-56, 234-90-73
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua